Mahdollisuuksien ala – Vaaliviestejä tuleville päättäjille

Suomen Tekstiili ja Muoti esittää nykyisille ja tuleville päättäjille keinoja, joilla tekstiili- ja muotialan potentiaali saadaan käännettyä Suomea nostavaksi kasvuksi ja hyvinvoinniksi.

Tekstiili- ja muotiala on aina ollut uudistuva edelläkävijä. Suomessa se on kokenut ison rakennemuutoksen ja kyennyt uudistumaan moderniksi toimialaksi, jolla on valtava kasvun potentiaali. Monipuolinen ala ei mahdu yhden kapean määritelmän alle: yritysten toiminta vaihtelee pienistä designvetoisista brändeistä teolliseen kuitukangastuotantoon.

1. Tulevaisuuden työelämä tarvitsee uudistuksia

Kun ala uudistuu ja työelämä muuttuu, osaamista pitää pystyä päivittämään. Osaavan työvoiman saatavuudesta on huolehdittava ja koulutusta on tarkasteltava kokonaisuutena. Yritykset tarvitsevat vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön.

Koulutusta on kehitettävä kokonaisuutena
Tekstiili- ja muotialan työntekijöistä yhä suurempi osuus on toimihenkilöitä, joilta vaaditaan monipuolista osaamista. Tarvitaan lisää joustavia mahdollisuuksia kehittää osaamista työuran aikana.
Koulutus on kokonaisuus: osan alasajo vaikuttaa laajasti alan toimintaan. Esimerkiksi tekstiili-innovaatioiden kehittämisessä kaivataan nyt materiaaliteknistä insinööriosaamista, jonka koulutus lakkautettiin. Koulutusta täytyy koordinoida kansallisesti, jotta voidaan taata riittävä koulutus myös pienillä toimialoilla.

Tekstiili- ja muotialan osaamiskeskittymä Suomeen 
Suomalaisen tekstiiliosaamisen laatu on turvattava kohdentamalla rahoitusta alan koulutukseen. Suomeen voidaan koota Ruotsin tapaan alan osaamiskeskittymä, jossa opiskellaan tiiviissä yhteydessä yrityksiin. Monialaisessa oppimisympäristössä voidaan yhdistää tekstiiliteknistä materiaaliosaamista sekä markkinointi- ja liiketoimintaosaamista.

Yrityksille tukea koulutusyhteistyöhön
Uudistunut ammatillinen koulutus siirtää oppimista työpaikoille ilman yrityksille maksettavaa korvausta. Erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tarvitaan koulutukseen tukea. Kysymys ohjausresurssista on ratkottava.

Vakautta ja työrauhaa, jotka turvaavat pitkäjänteisen ja luotettavan toiminnan
Työrauhalainsäädäntö pitää uudistaa vastaamaan tätä päivää. Tuotanto- ja toimitusvarmuus ovat vientialan yrityksille erittäin tärkeitä. Poliittiset mielenilmaukset voivat olla yrityksille kohtalokkaita, ja siksi niitä pitäisi rajoittaa. On epäreilua, että poliittisista erimielisyyksistä kärsivät yritykset, jotka eivät ole kiistassa osapuolina.

Joustava työpaikkakohtainen sopiminen tukee yritysten kilpailukyvyn kasvua
Alan yrityksissä on hyviä kokemuksia paikallisesta sopimisesta, jonka työehtosopimus jo mahdollistaa. Työpaikoilla sopimista kannattaa lisätä. Tarvitsemme lisää avoimuutta, vuoropuhelua ja luottamusta työpaikoille.

2. Kasvua ja innovaatioita on edistettävä

Tekstiili- ja muotialan yrityksillä on hienoa kasvupotentiaalia. Suomessa kehitetään tekstiilialan innovaatioita, jotka tarjoavat huimia mahdollisuuksia. Uudet tuotteet ja menetelmät saadaan kaupallistettua yritysten käyttöön ja kuluttajien saataville. Yritykset tarvitsevat myös laadukkaita kasvu-, kansainvälistymis- ja rahoituspalveluja.

Hallitusohjelmaan innovaatioiden edistämisen ohjelma
Hallitusohjelmaan tulee kirjata innovaatioiden edistämisen ohjelma. Sen tavoitteena on, että suomalaisen tutkimuksen tulokset sekä uudet tuotteet ja menetelmät saadaan kaupallisiksi tuotteiksi Suomessa. Näin voidaan auttaa kehittämään uusia menestystarinoita, jotka vievät Suomea eteenpäin ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. On myös tärkeää, että toimialat ovat tuki-instrumentteja myönnettäessä samalla viivalla. Näin voidaan tukea kaikkien alojen kehitystä keksinnöistä menestystuotteeksi.

Moderneja tukia ja ketteriä rahoitusinstrumentteja innovaatioiden kehittämiseen
Uusissa, aiempaa ekologisemmissa tekstiilimateriaaleissa käydään kovaa kansainvälistä kilpajuoksua. Suomessa on erinomaista osaamista, joka on saatava kanavoitumaan uusiksi menestystuotteiksi. Siihen tarvitaan rohkeaa ja ketterää rahoitusta: sekä julkista tukea että yksityisiä sijoittajia. Esimerkiksi Business Finlandin innovaatiorahoituksessa tulee ymmärtää eri toimialojen erityispiirteitä ja mahdollisuuksia.

Uudistumiseen kannustavaa rahoitusta ja tuki-instrumentteja, joka tukevat uusille markkinoille hakeutumista
Yritykset tarvitsevat laadukkaita kasvu-, kansainvälistymis- ja rahoituspalveluja. Nykyinen tukijärjestelmä on usein liian vaikeaselkoinen ja hidas. Tarvitsemme tuki- ja rahoitusinstrumentteja, jotka tukevat uudistuvaa liiketoimintaa. Tulevaisuuden kasvua palvelevat yritystuet ovat ketteriä ja helposti haettavia.
Tekstiili- ja vaateala eroaa monesta muusta vientialasta siinä, että yritysten investoinnit eivät välttämättä ole perinteisiä kiinteitä investointeja, vaan myös investointeja brändin rakentamiseen, markkinointiin ja markkinoille saattamiseen. Business Finlandin toimintaa tulisi miettiä ja kehittää yrityslähtöisestä näkökulmasta.

Kannustimia kiertotaloudesta syntyvälle liiketoiminnalle
Tekstiilien kiertotaloudessa on suomalaisille yrityksille merkittäviä kasvun mahdollisuuksia. Tekstiilien erilliskeräys tulee EU:ssa pakolliseksi vuonna 2025. Siihen kannattaa varautua tukemalla sekä uusia innovaatioita että jalostuslaitosta, joka voisi tarjota kierrätysmateriaalia jatkojalostajille.
Suomessa käytöstä poistuvasta 70 miljoonasta tekstiilikilosta 80% päätyy energiaksi, vaikka valtaosa siitä olisi hyödynnettävissä uudelleen materiaalina. Tekstiilien kiertoa edistäisi esimerkiksi se, että käytöstä poistuvia tekstiilejä ei kohdeltaisi jätteenä vaan raaka-aineena. Jätteen määritelmä on uudistettava: nyt vanhat vaatteet vertautuvat lainsäädännössä käytöstä poistettuihin autoihin.

3. Vastuullisuutta edistetään yhteistyössä

Tekstiili- ja muotialan toimijat kehittävät aktiivisesti uusia toimintamalleja ja edistävät vastuullisuutta päivittäisessä toiminnassaan.

Tutkimuksella ratkaisuja tekstiilituotannon ympäristökuormituksen vähentämiseen
Mikromuovit ovat yhteinen haaste, josta tiedetään vielä liian vähän. Synteettisistä tekokuiduista irtoavien mikromuovien lähteistä ja vaikutuksista kaivataan lisää tutkimusta, jotta mikromuovien irtoamista pystytään tulevaisuudessa vähentämään. Tekokuitujen kielloilla tai rajoituksilla ongelmaa ei voi ratkaista, sillä myös luonnonkuiduissa on haasteensa. Esimerkiksi puuvillan viljelypinta-alaa ei voi kasvattaa nykyisestä. Uusien ekologisten kuitujen odotetaan osaltaan ratkaisevan ongelmaa, mutta niiden saaminen laajamittaiseen käyttöön kestää vielä pitkään.

Tukea yritysten vapaaehtoisen vastuullisuustyön kehittämiseen sekä lisää maakohtaista tietoa
Sääntelyä paremmin yritysten vastuullisuustyötä edistää tuki ja neuvonta vastuullisten toimintatapojen edistämiseksi. Nostamalla ihmisoikeuskysymyksiä ja vastuullisuusinformaatiota esimerkiksi Business Finlandin palvelutoiminnassa voidaan tarjota suomalaisyrityksille tukea vastuullisuustyöhön.

Kehityspolitiikalla parempaa toimintaympäristöä ja tukea kansalaisjärjestöjen toiminnalle kohdemaissa
Useissa ihmisoikeuskysymyksissä suurimmat haasteet ovat Euroopan ulkopuolella, ja yksittäisen suomalaisyrityksen vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset. On yritystenkin etu, että kohdemaiden olot ovat vakaat. Kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli toimintaympäristön ja työolojen parantamisessa.

Vastuullisuuslainsäädäntöä vähintään EU-tasolla
Tekstiiliraaka-aineen tuotanto, langan jalostus, kankaan valmistus ja vaatteen ompelu tapahtuvat usein eri paikoissa. Jos koko valmistusketju halutaan jäljitettäväksi, velvoitteet avoimuudesta pitäisi ulottaa globaalisti koko materiaali- ja valmistusketjuun.
Kansallinen lainsäädäntö asettaa yritykset vaikeaan kilpailuasemaan. Se toisi Suomessa toimiville yrityksille hallinnollista taakkaa, jolta esimerkiksi ulkomaalaiset kilpailijat ja verkkokauppa välttyisivät.

Lataa vaaliviestit pdf-versiona: Tekstiili ja muotiala – mahdollisuuksien ala

Tutustu tekstiili- ja muotialan ajankohtaisiin tilastoihin ja tietoon alasta: Kohti tekstiili- ja muotialan kestävää kasvua -julkaisu.

Aiheeseen liittyvät uutiset