Tietosuojaseloste

Rekistereiden nimet

Jäsenyritysrekisteri ja sidosryhmärekisteri.

Rekisterinpitäjä

Suomen Tekstiili ja Muoti ry, Y-tunnus: 0206199-0, Osoite: Eteläranta 10, 00130 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Suvi Silvennoinen, sähköposti: suvi.silvennoinen@stjm.fi, puh: +358 50 525 5904

Henkilötietojen käsittelyperuste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja/tai rekisteröidyn suostumus. Jäsenyritysten edustajilla on jäsenyyden vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjään. Sidosryhmien edustajilla puolestaan on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään sidosryhmäsuhteen vuoksi kuten esimerkiksi alan oppilaitosten tai viranomaisten edustajina.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään jäsenyyden ylläpitoon ja hoitoon sekä jäsenpalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Lisäksi tietoja hyödynnetään yhteydenpitoon, viestintään sekä kyselyjen ja tilastojen toteuttamiseen.

Rekisterien tietosisältö

Rekisterit sisältävät Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n jäsenyritysten ja sidosryhmien edustajien yhteystietoja. Rekistereihin talletetaan seuraavat tiedot:

• Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
• rekisteröidyn tehtävänimike (vastuualue organisaatiossa)
• rekisteröidyn yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite)
• yrityksen/yhteisön osoite
• yrityksen/yhteisön Y-tunnus

Säännönmukaiset tietolähteet

Yllämainitut tiedot hankitaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn edustamalta organisaatiolta. Tietojen antaminen on jäsenyyden toteuttamisen ja yhteydenpidon edellytys. Lisäksi tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään jäsenyritysten ja sidosryhmien verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.

Tietojen vastaanottajat ja tietojen luovutus

Tietoja käsittelevät ne Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n edustajat, joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu sekä tapauskohtaisesti muut liiton kanssa tehtävän sopimuksen nojalla henkilötietoja käsittelevät tahot, jos se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietojen käsittelyssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa EU:n tietosuojasääntelyä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään elektronisessa muodossa ja ne on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Tietojen säilytys

Henkilötiedot poistetaan kulloinkin soveltuvan lain mukaisesti silloin kun perustetta henkilötietojen käsittelylle ei enää ole. Jäsenyritysten edustajien tiedot poistetaan, kun jäsenyys ja siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet.

Rekisterin henkilötietojen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti, pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.

Rekisteröidyn oikeudet

Pääsy omiin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväksi rekisterissä olevat häntä koskevat henkilötiedot kirjallisella, rekisteröidyn allekirjoittamalla pyynnöllä. Pyyntö tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle, ks. yhteystiedot yllä.

Tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan henkilöön, ks. yhteystiedot yllä.

Suostumuksen peruutus ja tietojen poistaminen

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön, ks. yhteystiedot yllä. Peruutuksen jälkeen suostumukseen perustuvien henkilötietojen käsittely lopetetaan.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin. Jos rekisteröity on esimerkiksi ilmoittanut, että tiedot ovat virheellisiä, rekisteröidyllä on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi valittaa henkilötietojensa käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Ks. lisätietoja www.tietosuoja.fi

Heidi Schroderus

Juristi, TES- & työlainsäädäntöasiat, lakiasiat (IPR ja sopimusasiat)

+358 50 575 3319
heidi.schroderus@stjm.fi