TEM selvittää yritysvastuulakia – Tekstiili- ja muotiala haluaa edistää yritysvastuuta

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) teettää yritysvastuulaista selvityksen, jonka tarkoitus on kartoittaa, miten huolellisuusvelvoitteeseen pohjautuva yritysvastuulaki voitaisiin toteuttaa kansallisesti. Suomen Tekstiili & Muoti ry edistää aktiivisesti alan vastuullisuuskäytäntöjä ja haluaa tuoda osaamistaan selvitystyöhön.

TEM kertoi 3.10.2019 käynnistävänsä oikeudellisen selvityksen yritysvastuulaista. Työministeri Timo Harakka kertoo pitävänsä tärkeänä, että selvitystä ja yritysvastuuta valmistellaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Tekstiili- ja muotiala laajasti Suomessa*

3600 yritystä, liikevaihto 4,2 mrd. €, työllistää 22 000 henkilöä

Paljon pieniä yrityksiä: n. 40 %:lla yrityksistä liikevaihto alle 200 000 euroa ja vain n. 10 %:lla yli 10 miljoonaa.

*sisältää tekstiili- ja muotialan valmistuksen sekä kaupan toimijat

Tekstiili- ja vaateala EU:ssa

185 000 yritystä, liikevaihto 166 mrd. €, työllistää 1,7 milj. henkilöä

Paljon pieniä yrityksiä: yli 90 % yrityksistä työllistää alle 50 henkilöä

Tekstiili- ja muotiala pitää laajaa valmistelua ja kuulemista valmistelussa keskeisenä ja osallistuu mielellään selvitystyöhön.

”Vastuullisuus on jo vuosia ollut Suomen Tekstiili & Muoti ry:n strateginen painopistealue ja olemme aktiivisesti tukeneet jäsenyrityksiä vastuullisuuskysymyksissä. Niin ihmisoikeusvaikutusten arviointi kuin myös ympäristökysymykset ovat toimialan ydintä vastuullisuusasioissa”, sanoo liiton toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

Globaalisti tekstiili- ja muotiala on ollut paljon esillä yritysvastuuseen liittyvissä keskusteluissa. Selvitystyössä on tärkeää tuntea kansainvälisten arvoketjujen toimintamalleja. Tekstiili- ja muotialan toimintaympäristö on kansainvälinen ja valmistusketjut tyypillisesti globaalisti pirstaloituneita.

Oman näkökulmansa työhön tuo se, että suomalaiset tekstiili- ja vaateyritykset ovat tyypillisesti pk-yrityksiä.

EU-tason lainsäädäntö olisi vaikuttavinta

Ihmisoikeuksien edistäminen on sitä vaikuttavampaa, mitä laajempaa joukkoa sääntely koskee. Onkin myönteistä, että hallitusohjelmassa on nostettu vahvasti esiin myös yhtenäinen vähintään EU-tason sääntely.

Tekstiili- ja muotialan toimialakohtaisesta sääntelystä keskusteltiin keväällä 2017, kun Euroopan parlamentti ehdotti pakottavaa lainsäädäntöä vaateteollisuuden vastuullisuuden edistämiseksi ja ihmisoikeusriskien arvioimiseksi. Lisäksi useissa Euroopan maissa on suunnitteilla tai jo toteutettu kansallista ihmisoikeuslainsäädäntöä.

”Kansallisten lainsäädäntöjen haaste on, että niiden laajuus ja sisältö vaihtelevat maittain. Tämä vaikeuttaa EU:n sisämarkkinoiden toimivuutta, yritysten keskinäistä kilpailua ja kansainvälistymistä. Yhtenäinen EU-tason lainsäädäntö tarjoaisi leveämmät hartiat ihmisoikeuksien edistämiseen”, Anna-Kaisa Auvinen sanoo.

Tekstiili- ja muotiala toimii aktiivisesti

Suomen Tekstiili & Muoti kouluttaa aktiivisesti alan yrityksiä ja neuvoo niitä yrityskohtaisesti yksittäisissä vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kuluneen vuoden aikana liitto on toteuttanut muun muassa toimialakohtaista koulutusta ihmisoikeusvaikutusten arviointiin sekä laatiut alan yrityksille työkalun materiaalien ympäristövaikutusten arviointiin. Lisäksi tarjoamme yrityksille jatkuvasti konkreettista tukea vastuullisuustyön kehittämiseen.

Neuvonnan ja koulutuksen lisäksi olemme julkaisseet alan toimijoille suunnattuja maaraportteja, jotka tarjoavat tietoa kunkin maan toimintaympäristöstä, tekstiili- ja muotialaa koskevista erityispiirteistä ja mahdollisista riskeistä.