Alan koulutus

Suomen Tekstiili & Muoti ry pyrkii varmistamaan, että koulutusjärjestelmä vastaa alan yritysten laadullisiin ja määrällisiin osaamistarpeisiin sekä tukee uusien liiketoimintamallien syntymistä. Osaava työvoima luo edellytyksiä tekstiili-innovaatioiden synnylle ja vahvistaa yritysten kilpailukykyä. Koulutuksen onkin tuettava luovuutta, yrittäjyyttä ja innovatiivisuutta.

Onnistuminen edellyttää jatkuvaa osaamis-, koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointia. Tällä hetkellä koulutus ei riittävän hyvin vastaa alan osaamistarpeisiin, joita toimintaympäristön muutokset ovat vahvasti muokanneet.

Vaikutamme toimialan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikan sisältöön sekä kansallisesti että EU-tasolla.  Olemme mukana edistämässä myös osaamiskeskittymien luomista alalle.

Liiton tavoitteet koulutuspolitiikassa

Tekstiili-, muoti- ja vaatealan koulutus- ja innovointijärjestelmän tulee olla  korkeatasoinen ja vastata alan yritysten  tarpeita ja tukea yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

  • Poikkialaista tutkimusta ja uusien innovaatioiden syntyä on edistettävä.
  • Alan kansainväliset tutkimustulokset ja innovaatiot on saatava yritysten tietoisuuteen, ja tutkimustuloksia on pystyttävä hyödyntämään tehokkaammin yritysten liiketoiminnassa.
  • Koulutuksen ja työelämän tiivistä vuoropuhelua on edistettävä.
  • Opettajien ja oppilaitosten johdon koulutusta on uudistettava sekä parannettava näiden työelämätuntemusta ja -yhteyksiä, yrittäjyysosaamista sekä monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä.
  • Ammatillisten tutkintojen on vastattava työelämän tarpeita.
  • Yhteistyötä on tiivistettävä ammatillisen peruskoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen, näyttötutkintojen ja ammattikorkeakoulujen kesken.
  • Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tulee tukea.
  • Oppisopimuskoulutuksen käyttöä tulee helpottaa ja siitä tulee tehdä nykyistä houkuttelevampi vaihtoehto työnantajalle.
  • Työpaikkakouluttajien osaamisen kehittämiseen tulee panostaa, ja myös pk-yrityksille tulee luoda paremmin soveltuvia oppisopimuskäytäntöjä.

Aiheeseen liittyvät uutiset