Kemikaalit

Tekstiilien ja vaatteiden tulee olla turvallisia käyttäjilleen ja ympäristölle. Alalla käytettyjen kemikaalien haitattomuus on olennainen osa alamme vastuullisuuskeskustelua. Kemikaalikuormaa onkin pyritty viime vuosina vähentämään siirtymällä vähemmän haitallisiin kemikaaleihin.

Kemikaaleja tarvitaan tekstiilien tuottamiseen. Niitä käytetään raaka-aineiden ja kuitujen valmistamisessa sekä tuomaan materiaaleihin haluttuja ominaisuuksia tai poistamaan ei-toivottuja ominaisuuksia. Ne ovat joko luonnosta saatavia tai teollisesti valmistettuja.

Joissakin kemikaaleissa on myös riskejä. Kemikaalien hallinta onkin tärkeää tuotteen koko elinkaaren ajan, ja niiden käyttöä säätelee kansallinen lainsäädäntö ja EU:n REACH-asetus.

Lisäksi Suomi on sitoutunut kemikaalien käyttöä rajoittaviin kansainvälisiin sopimuksiin, kuten Tukholman yleissopimukseen, jolla rajoitetaan pysyvien orgaanisten nk. POP-yhdisteiden tuotantoa, kauppaa, päästöjä ja käyttöä.

Kemikaalien keskeiset termit

Aine
Alkuaine tai sen yhdiste sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja valmistusprosessista johtuvat epäpuhtaudet mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta (REACH 1907/2006, 3 artikla Määritelmät , 1)

Kemikaali
Aine tai aineiden seos.

Esine
Tuote, jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus (REACH 1907/2006, 3 artikla Määritelmät, 3). Esineitä ovat esimerkiksi vaatteet ja jalkineet.

Aineet esineissä
Lainsäädännöllä säädellään kemikaaleista aiheutuvia vaaroja ja riskejä sekä asetetaan velvoitteita toimijoille. Kemikaalilainsäädännön (REACH) uudistumisen myötä on otettu käyttöön määritelmä aineet esineissä. Aine on rekisteröitävä, jos sen on tarkoitus vapautua esineestä tavallisissa tai kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa.

Jos esine sisältää yli 0,1 painoprosenttia ns. erityistä huolta aiheuttavaa ainetta ja on mahdollista, että sitä vapautuu esineestä tavallisissa tai kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa, ja kyseisten esineiden sisältämän aineen määrä on enemmän kuin 1 tonni vuodessa, on esineen toimittajan tehtävä ilmoitus 6 kuukauden kuluessa aineen lisäämisestä kandidaattilistalle. Aineen pitoisuus lasketaan esineen yksittäisestä osasta, ei koko tuotteen painosta.

Kandidaattilista (SVHC-lista)
Kandidaattilistalle päätyvät aineet, jotka luokitellaan ns. erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (Substances of Very High Concern). Tällaisia ovat mm. syöpää aiheuttavat aineet; perimälle tai lisääntymiselle vaaralliset aineet; hitaasti hajoavat, biokertyvät tai myrkylliset aineet; hormonitoimintaa häiritsevät aineet sekä vakavasti ihmisten terveyteen tai ympäristöön vaikuttavat aineet.

Kandidaattilistalle lisäämisen jälkeen aineen toimittajan on toimitettava asiakkaalle käyttöturvallisuustiedote. Tämä koskee myös aineita esineissä, jos esine sisältää kandidaattilistan ainetta yli 0,1 painoprosenttia. Aineen pitoisuus lasketaan esineen yksittäisestä osasta, ei koko tuotteen painosta. Kuluttajille tämä tieto on toimitettava 45 vuorokauden kuluessa pyynnöstä.

EINECS-numero (European Inventory of Existing Chemical Substances)
Euroopassa, kaupallisessa käytössä olevan kemiallisen aineen virallinen numero.

CAS-numero (Chemical Abstract Service)
Yhdysvaltalainen kemikaalien tunnistenumerojärjestelmä, joka helpottaa kemikaalien ja yhdisteiden tunnistamista ilman monimutkaisia kemiallisia nimiä. CAS rekisteri sisältää >96 miljoonaa orgaanista tai epäorgaanista eri ainetta.

Aiheeseen liittyvät uutiset