REACH, rekisteröinti ja muita määritelmiä

Vuonna 2007 voimaan astunut REACH N:o 1907/2006 on Euroopan parlamentin asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Se on suoraan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä. Asetuksella tavoitellaan terveyden- ja ympäristönsuojelun korkeaa tasoa sekä pyritään tehostamaan Euroopan unionin sisämarkkinoilla myytävien tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

REACH perustuu aineiden ja seosten riskinhallintaan, arviointiin, rekisteröintiin sekä vaarallisimpien aineiden osalta myös lupamenettelyyn ja rajoituksiin. Asetus koskee aineita sellaisenaan, myös seoksissa ja esineissä koko tuotteen elinkaaren ajan. REACH-asetusta sovelletaan aineiden valmistukseen, maahantuontiin, markkinoille saattamiseen ja käyttöön.

Rekisteröinti

Rekisteröinti on pakollinen sellaisille aineille, joita valmistetaan tai maahantuodaan EU-alueelle vähintään yksi tonni vuodessa aineen valmistajaa tai maahantuojaa kohden ja joita on tarkoitus vapautua esineestä tavallisissa tai kohtuullisesti ennakoitavissa olosuhteissa. Aine on rekisteröitävä kutakin käyttötarkoitusta varten erikseen.

Aine tulee rekisteröidä, jos sen määrä on vähintään 1 t/v/valmistaja tai maahantuoja ja jos ainetta ei ole aiemmin rekisteröity ko. käyttötarkoitukseen.
REACH-asetuksen vaatimusten mukaisesti, toimijan tulee tunnistaa ja tietää käyttämänsä kemikaalit sekä niiden määrä.

Kiellettyjen ja rajoitettujen kemikaalen lista (Restricted Substance List, RSL)

Suomen Tekstiili & Muoti ry on koonnut jäsenyritysten käyttöön luettelon sellaisista tekstiili- ja nahkatuotteissa käytetyistä kemikaaleista, joiden käyttö on lainsäädännöllä kielletty, niiden käyttöä on rajoitettu tai ne on muutoin todettu haitallisiksi ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Luetteloa päivitetään kerran vuodessa ja tarpeen vaatiessa myös useammin ja viimeisin versio luettelosta löytyy jäsensivuiltamme.