Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus on käytännönläheinen koulutusmuoto, jota hyödynnetään melko paljon tekstiili-, vaate- ja muotialoilla. Oppisopimuksella voi suorittaa tutkinnon, päivittää osaamista ja hankkia uusia taitoja. Työnantajana voit hyödyntää oppisopimusta niin uusissa rekrytoinneissa kuin henkilöstösi lisäkouluttamisessa.

Oppisopimuskoulutuksella voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon sekä näiden tutkintojen osia. Se voi olla myös ammatillista lisäkoulutusta, joka ei johda tutkintoon.

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa koulutusta. Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen opiskeluohjelma. Työssäoppimista täydennetään oppilaitoksessa tai esimerkiksi virtuaaliympäristössä tapahtuvilla teoriapainotteisilla opinnoilla.

Oppisopimusopiskelijalle nimetään työpaikalta työpaikkaohjaaja, jonka tehtävänä on suunnitella työtehtäviä, ohjata opiskelijaa sekä arvioida tämän osaamisen edistymistä. Koulutuksen järjestäjän tai oppisopimustoimijan vastuulla on kuitenkin opiskelukokonaisuuden suunnittelu sekä eri osapuolien neuvonta ja ohjaaminen.

Oppisopimuspaikaksi sopii niin pk-yritykset kuin suuremmatkin työnantajat. Työtehtävien tulee olla monipuolisia, jotta opiskelija voi oppia tutkintoon tai tutkinnon osaan vaadittavat ammattitaitovaatimukset. Oppisopimuskoulutus sopii eri tilanteissa oleville työntekijöille ja -hakijoille, koska oppisopimus voidaan solmia jo työssä olevalle työntekijälle, uudelle työntekijälle ja työttömälle työnhakijalle.

Oppisopimuksen lähtökohdat:

  • Oppisopimus edellyttää vähintään 25 h/vko -sopimusta opiskelijan kanssa.
  • Oppisopimusopiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sivukuluineen. Koulutuskokonaisuus on työnantajalle muuten maksuton.
  • Jos työnantaja solmii oppisopimuksen sellaisen työntekijän kanssa, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, työsuhde jatkuu oppisopimuksen päättymisen jälkeenkin.
  • Jos työnantaja rekrytoi uuden työntekijän solmimalla tämän kanssa oppisopimuksen, on oppisopimus samalla määräaikainen työsopimus. Siihen liittyy enintään kuuden kuukauden koeaika, jonka kuluessa työnantaja tai työntekijä voi purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa.
  • Jos työnantaja solmii oppisopimuksen työttömän työnhakijan kanssa, voi työnantaja saada työ- ja elinkeinotoimistosta haettavaa palkkatukea. TE-toimisto päättää palkkatuesta, sen suuruudesta ja kestosta. Palkkatuki on yleensä 30 % palkkakustannuksista.
  • Työnantaja voi itse päättää maksaako oppilaitoksessa tai verkossa tapahtuvien teoriaopintojen ajalta palkkaa. Opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, mikäli palkkaa ei makseta tältä ajalta.
  • Työantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos työnantaja ja koulutuksen järjestäjä arvioivat, että koulutuksesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia ja sopivat korvauksen maksamisesta.

Oppisopimus voidaan aina solmia myös tutkinnon osaan tähtääväksi, jolloin sen kesto on lyhyempi kuin koko tutkintoon johtavassa oppisopimuksessa. Oppisopimuksen kestoon vaikuttavat opiskelijan aiempi osaaminen, motivaatio sekä mahdollisuudet tarvittavien työtehtävien suorittamiseen ja oppimiseen.

Opiskelijan ja työnantajan on mahdollista kokeilla oppisopimuksen soveltuvuutta myös 1-6 kk kestävällä harjoittelujaksolla, jolloin oppisopimusopiskelija ei ole työsuhteessa. Harjoittelun aikana on mahdollista selvittää, soveltuuko opiskelija työyhteisöön ja alalle sekä millainen asenne hänellä on.

Työssäoppimisesta kirjoitetaan koulutussopimus

Ammatillisen koulutuksen työssäoppiminen on korvattu koulutussopimuksella vuoden 2018 alusta alkaen. Koulutussopimus on työpaikan ja koulutuksen järjestäjän välinen kirjallinen ja määräaikainen sopimus opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla. Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hänelle makseta palkkaa. Koulutussopimuksessa opiskelija on oikeutettu opintotukeen, koulumatkakorvaukseen ja koulutuksen järjestäjän tarjoamaan maksuttomaan ateriaan.

Koulutussopimus voi toimia väylänä oppisopimukseen. Koulutussopimuksen aikana työnantaja pystyy tutustumaan tulevaan opiskelijaan ennen mahdollisen oppisopimuksen solmimista.

Lisätietoja
www.oppisopimus.fi
Apua työpaikkaohjaajalle: ohjaan.fi
Etsi lähin oppisopimustoimistosi
TE-toimiston ohjeet oppisopimukseen