EU:ssa halutaan merkittävästi edistää kiertotaloutta

EU julkaisi 2.7. tiedonannon, jolla edistetään jätteiden vähentämistä ja kiertotaloutta jäsenvaltiossa.

Article image

Tiedonanto sisältää kunnianhimoisia tavoitteita yhdyskuntajätteen määrän vähentämiseksi ja jätteen kierrätyksen lisäämiseksi. Vuonna 2030 jäsenvaltioissa tulisi kierrättää yhdyskuntajätteestä 70 % ja pakkausjätteestä 80 %. Vuonna 2025 astuu voimaan EU:n laajuinen kielto toimittaa kierrätyskelpoista materiaalia kaatopaikoille.

Toimenpiteiden tarkoituksena on paitsi vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta, myös saada aikaan uusia työpaikkoja ja parantaa EU:n taloudellista kilpailukykyä.

Tiedonannossa ei anneta yksityiskohtaisia tavoitteita eri jätelajeille. Tekstiilijäte on kuitenkin yksi keskeinen, tällä hetkellä varsin heikosti kierrätettävä jäte. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus onkin käynnistänyt selvityshankkeen tekstiilijätteen kierrättämiseksi Suomessa. Finatex on teettänyt alan yrityksissä selvityksen niissä syntyvistä jätemääristä ja jätteen hyötykäyttömahdollisuuksista. Lähitulevaisuudessa selvitetään kuluttajilta kerättävien poistotekstiilien kierrättämismahdollisuuksia ja soveltuvuutta uusien tuotteiden valmistukseen. Tavoitteena on, että vaatetusteollisuus, kuluttajat ja muut sidosryhmät yhdessä rakentavat vapaaehtoisen toimivan systeemin tekstiilikierrätykseen. Tätä varten Finatex on kerännyt keskeiset toimijat yhteisen pöydän ääreen löytämään ratkaisun tekstiilikierrätykseen Suomessa.