Lausunto kustannustukeen esitettävistä muutoksista: liikevaihtoraja tarpeen laskea 20 prosenttiin

Vastaus työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n edustamalla toimialalla koronakriisin vaikutukset yrityksiin ovat edelleen rajuja. Koronakriisi on vaikuttanut tekstiili- ja muotialan yrityksiin eri tavoin. Osalla myynti on romahtanut, ja ne ovat isoissa vaikeuksissa. B2B-yrityksille vaikutukset ovat tulleet viiveellä ja monet kuluttajarajapinnan yrityksetkin kertovat, että tämä vuosi on edellistäkin haastavampi.

Tuorein yrityskyselymme tuo monien yritysten tukalan tilanteen esiin. On selvää, että kustannustukea tarvitaan edelleen, mutta sen ehtoja tulee muuttaa, jotta tuki ja yritykset kohtaavat.

1. Tukikaudeksi esitetään 1.11.-28.2.2021. Pidättekö neljän kuukauden tukikautta sopivana ajanjaksona, ottaen huomioon että vertailukausi on 1.11.2019-29.2.2020?

Pandemian vaikutukset osuvat toimialamme yrityksiin ja niiden liiketoimintaan eri aikoina. Ajankohtaan vaikuttaa yrityksen toimiala, liiketoimintamalli ja se, missä kohtaa toimialan arvoketjua yritys on.

Epävarmuus, uudet rajoitukset ja negatiivinen uutisointi näkyy välittömästi kulutuskäyttäytymisessä. Etätyö ja kaupunkikeskustojen hiljeneminen aiheuttaa vaikeuksia kivijalkamyynnille. Teollisen tuotannon toimijoiden ja B2B-yritysten tilanne on ollut erittäin epävarma koko koronapandemian ajan ja ennakointi on melkein mahdotonta. Tilausnäkymän lyheneminen ja samanaikainen kiinteiden kustannusten jatkuminen aiheuttaa yrityksille paitsi taloudellisia ongelmia myös ongelmia hankinnassa, alihankinnassa ja toimintojen suunnittelussa.

Johtuen pandemian eriaikaisesta vaikutuksesta yrityksiin Suomen Tekstiili & Muoti ry ehdottaa mallia, jossa yritys tukihakemuksessa itse valitsee vertailuajankohdan koronakriisin ajalta. Tällä menettelyllä välttäisimme tilanteen, jossa osa vaikeuksissa olevista yrityksistä jäisi kokonaan tuen ulkopuolelle vain sen vuoksi, että talousvaikutukset ovat osuneet niihin eri aikaan. Tuoreimmassa koronakyselyssämme helmikuulta 2021 lähes puolet vastaajista toivoi mahdollisuutta valita liikevaihdon vertailuajankohta ottaen huomioon liiketoiminnan kausivaihtelut.

2. Toimialarajaus esitetään pidettäväksi ennallaan, mutta valtiokonttori voi myöntää tukea harkinnanvaraisesti yritykselle, jonka liikevaihto on laskenut Covid-pandemiaan liittyvistä syistä. Pidättekö toimialarajauksen säilyttämistä hyvänä, ottaen huomioon että asetuksessa määriteltyjen toimialojen ulkopuoliset yritykset voivat hakea tukea myös?

Toimialarajaus voidaan säilyttää, mikäli se nopeuttaa hakemusten käsittelyä niiden yritysten osalta, joiden verottajalle ilmoittama päätoimiala kuuluu asetuksessa mainittuihin. On ehdottoman tärkeää, että myös asetuksessa mainittujen toimialojen ulkopuoliset yritykset voivat hakea tukea. Tällöin tuki tavoittaa myös monialayritykset sekä yritykset, joiden toiminta ei vastaa niiden aikoinaan rekisteröimää toimialaluokkaa.

Pidämme hallituksen esityksen luonnoksessa (päivätty 17.2.2021) mainittua suunnitelmaa yksinkertaistaa näiden yritysten osalta hakemusprosessia siten, että yritys voi hakemuksessa valita luettelosta omaan tilanteeseensa sopivan syyn *) ilman tarvetta perustella asiaa sen tarkemmin, merkittävänä parannuksena.

*)”Tällaisiksi syiksi on kustannustuen edellisten kierrosten perusteella tunnistettu julkishallinnon määräämät rajoitukset, kansainväliset matkustusrajoitukset tai -suositukset, myynnin hidastuminen tai estyminen siksi, että asiakkaat välttävät lähikontakteja, asiakkaiden kulutustarpeiden muutos pandemian aikana (esim. etätyöstä johtuen), B2B-myynnin (yritysmyynnin) hidastuminen tai estyminen koronapandemian vuoksi, kansainvälisten materiaali- tai tuotetoimitusten hidastuminen tai estyminen, ulkomaisen työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet, yrittäjän tai keskeisten työntekijöiden työkyvyn heikkeneminen pandemian vuoksi (myös karanteeni tai altistuminen).”

3. Tuen saamisen edellytyksenä on, että yrityksen liikevaihto on laskenut 30 % vertailukauteen verrattuna. Onko 30 prosenttia sopiva tuen määräytymisen edellytyksenä?

Toimialallamme kausivaihtelut ovat yleisiä, mutta 30 prosentin liikevaihdon pudotus normaalitasosta on raju. Samalla kustannustuen laskentakaavan 30 prosentin ”myynnin aleneman omavastuuosuus” vaikuttaa tukisummaa pienentävästi. Tähänastisilla tukikierroksilla on jo todettu, että tuki ei tavoita yrityksiä ja tukisummat jäävät yritysten menetyksiin ja kustannuksiin nähden pieniksi – myös verrattuna moniin muihin maihin. Suomen Tekstiili & Muoti ry ehdottaa, että liikevaihtorajaa lasketaan 20 prosenttiin ja 30 prosentin myynnin aleneman omavastuuosuus lasketaan 20 prosenttiin.

4. Tuen enimmäismääräksi ehdotetaan 1 000 000 euroa. Onko enimmäismäärän taso mielestänne riittävä?

Suurilla yrityksillä koronapandemian aiheuttamat menetykset voivat olla miljoonaluokkaa, joten enimmäismäärässä tulee hyödyntää Euroopan komission valtiontukirajoja täysimääräisesti. Verrokkimaita alemmat tuen ylärajat heikentävät suomalaisyritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

5. Valtiokonttori voi hyväksyä joustamattomat kulut yrityksen ilmoituksen mukaan ja joustamattomien kulujen määritelmää tarkennettaisiin esityksessä ja perusteluissa. Onko joustamattomien kulujen määritelmä riittävä ja kattaako se riittävässä määrin yrityksille syntyneitä joustamattomia kustannuksia?

Joustamattomien kustannusten määritelmää laajennettiin hyvin meneillään olevalla hakukierroksella. Kustannustuki II:ssa joustamattomiin kuluihin viitataan seuraavasti: ”yrityksen sellaiset tukikauteen kohdistuvat yrityksen perustellusti osoittamat joustamattomat liiketoiminnan kulut ja menetykset (tukikauden muut kulut), jotka ovat lopullisia ja joihin ei ole aiemmin myönnetty kustannustukea”. Yritysten näkökulmasta tämä on joustavampi kuin kustannustuki III:n ehdotettu listaus.

6. Kustannustuki lasketaan laissa määritetyllä laskentakaavalla. Jos laskentakaavalla määritelty tuen määrä jää alle 2000 euron, esitetään että kustannustukena maksetaan 2000 euroa, edellyttäen että yrityksen kulut tukikaudella ovat yli 2000 euroa ja että yritys täyttää muut tuen edelkytykset. Muutoksen tavoitteena on kohdentaa tukea entistä paremmin pieniin yrityksiin, ml. yksinyrittäjät, jotka aiemilla tukikausilla ovat jääneet tuen ulkopuolelle, koska tuen määrä on jäänyt alle määritellyn alarajan. Ministeriö pyytää näkemystänne erityisesti siitä, näettekö tuen tällä tavalla kohdentuvan paremmin pienille yrityksille ja yksinyrittäjille.

On tärkeää, että myös pienet yritykset ja yksinyrittäjät ovat tuen parissa. Samalla tulee varmistaa, että varmistetaan tukihakemusten käsittelyyn riittävät resurssit.

Kustannustuki III:ssa tulee huomioida myös juuri ennen koronakriisiä tai sen aikana aloitettu yritystoiminta. Myös uudet yritykset kärsivät pandemian seurauksista, eikä niillä ole taloudellisia puskureita, joiden avulla selvitä tilanteesta.

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiili- ja muotialan kasvusopimus julkaistu: Suomi tarvitsee lisää kaupallista osaamista

Arvonlisäveron noston aikataulu liian kireä ja heikentää yritysten kilpailukykyä

Uutishuone