Tarjolla rahoitusta kiertotalousinvestointeihin, energiaratkaisujen uusimiseen ja innovaatioihin

Yrityksille on tarjolla monenlaista rahoitusta kiertotalouden investointeihin, innovaatioprojekteihin ja ekologisiin energiaratkaisuihin. (Uutista päivitetty 9.3.2021)

Sisältö:

Business Finlandin kiertotalouden investointiavustus haettavissa 16.4.2021 asti

Kaikenkokoiset Suomessa toimivat yritykset voivat hakea kiertotalouden investointiavustusta.  Avustus on tarkoitettu investointeihin, jotka luovat edellytyksiä kiertotalouden ja vihreän kasvun sekä liiketoiminnan ja työllisyyden kasvulle.

Investointien pitää lisätä materiaalikiertoa, luoda edellytyksiä kokonaan uudenlaisille kiertotalouden liiketoimintamalleille sekä edistää liiketoiminnan ja työllisyyden kasvua eri sektoreilla kotimaassa ja/tai kansainvälisesti. Jotta investointia voidaan rahoittaa, sen pitää suoraan vaikuttaa kierrätyksen lisääntymiseen tai ympäristönormien ylittymiseen.

Rahoitusta voi saada esimerkiksi seuraaviin Suomessa tehtäviin investointeihin:

  • Teolliseen rakentamiseen liittyvät investoinnit (esimerkiksi projektit, joissa investoidaan uuteen kiertotalousteknologiaan)
  • Liiketoimintaekosysteemien kiertotaloutta parantavat investoinnit (esimerkiksi ekosysteemien yhteiset innovatiiviset laitosinvestointihankkeet)
  • Digitaaliset ratkaisut, joilla päästään ympäristönormit ylittävään toimintaan tai tehostetaan ja lisätään jätteiden kierrätystä
  • Jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskevat investoinnit

Huomaathan, että energian säästöön tai uusiutuvan energian käytön lisäämiseen liittyvät hankkeet kuuluvat energiatuen piiriin.

Rahoitusta on haettava 16.4.2021 mennessä.

Lue lisää: Business Finlandin sivuilla on lisätietoja ja esimerkkejä rahoitettavista kiertotalousinvestoinneista

Työ- ja elinkeinoministeriön avustus yritysten innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin

Myös Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää yrityksille avustusta innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin. Avustuksiin on varattu miljoona euroa. Tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja ja edistää ilmastotavoitteita. Avustuksen haku avautuu 1.3.2021, ja sitä voi hakea torstaihin 15.4.2021 klo 16.15 mennessä.

TEM:n myöntämällä avustuksella pyritään tukemaan hankkeita, jotka kohdistuvat kotimaassa tehtävien kiertotalouden investointien vauhdittamiseen sellaisissa tapauksissa, joissa esim. Business Finlandin instrumentit eivät ole sopivia. Avustuksen käyttö rajataan joko investointeihin tai investointiin tähtääviin kehittämishankkeisiin.

Investointihankkeita voivat olla kiertotaloutta edistävät teknologiset tai muut uusia toimintatapoja tai palveluita tukevat investoinnit. Kehittämishankkeita voivat olla merkittävien investointien vaatimat selvitykset tai investointeihin liittyvien toimijoiden yhteistyötä tai prosessien ja materiaalivirtojen yhdistämistä toteuttavien verkostojen ja yhteistoiminnan luominen. Avustusta voi hakea myös työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen.

Tavoitteena on muun muassa materiaalin käytön vähentäminen, ympäristövaikutusten pienentäminen, aineettoman arvonluonnin kasvattaminen, uusiutumattomien raaka-aineiden kierron parantaminen, uusiutuvien materiaalien monipuolinen ja mahdollisimman pitkään pitävä käyttö tai digitalisaatioon ja palveluihin perustuvat uudet toimintatavat.

Lue lisää: Valtionavustus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin

Kiertotalouden investointiavustusten haku avautuu 1.3.

Yrityksen energiaratkaisut vähähiiliseksi energiatuella

Energiatuen tavoitteena on edistää ratkaisuja energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, energian tuotannon tai käytön tehostamista tai energiansäästöä tai muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi.

Energiatuen myöntäminen on harkinnanvaraista. Sitä voivat saada kaiken kokoiset yritykset. Huomaathan, että ELY-keskuksilta voi hakea tukea öljylämmityksen vaihtamiseksi ekologisempaan lämmitysmuotoon.

Lue lisää: Business Finlandin sivuilla on lisätietoja ja esimerkkejä rahoitettavista energiahankkeista

Euroopan Innovaatiorahasto tukee yrityksiä vähähiilisyyteen – hakukierros auki 10.3.2021 asti

Euroopan komission uusi Innovaatiorahasto on yksi maailman suurimmista rahoitusohjelmista, joilla tähdätään innovatiivisten vähähiilisten ratkaisujen edistämiseen. Sen tavoitteena on tuoda markkinoille teollisia ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopassa. Tavoitteena on auttaa yrityksiä investoimaan puhtaaseen energiaan ja teollisuuteen talouskasvua vauhdittaen, luomaan paikallisia tulevaisuuden kestäviä työpaikkoja ja vahvistamaan Euroopan teknologista johtajuutta maailmanlaajuisesti.

Rahasto avaa hakukierroksia, joiden aikana yritykset ja yhteisöt voivat hakea vähähiilisyyteen tähtääville innovaatioprojekteille rahoitusta. Tuen määrä on jopa 60 prosenttia projektin pääomakustannuksista. Ensimmäinen, alle 7,5 miljoonan euron kokoisten projektien hakukierros on avoinna 10.3.2021 asti.  

Hankkeiden valinnassa painotetaan aidosti innovatiivisia hankkeita, joissa otetaan kaupalliseen käyttöön puhtaan teknologian ratkaisu uudella tavalla. Erityisesti huomioidaan hankkeet, jotka mahdollistavat hiili-intensiivisten tuotteiden korvaamisen tai hiilinegatiivisuuden esimerkiksi hiilidioksidin talteenotolla ilmasta.

Tutustu tästä: Innovation Fund Small Scale Projects

Lue lisää: Business Finland, haku on auki: EU-rahoitusta puhtaan teknologian käyttöönottoon

Ilmastorahasto on uusi valtion innovaatiorahoituksen osa

Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmasto- ja digikohteita. Sen toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen.

Rahasto (entinen Valtion kehitysyhtiö Vake) voi myöntää oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta sekä välirahoitusta. Suoria avustuksia tai tukea se ei myönnä toimintansa käynnistymisvaiheessa.

Ilmastorahasto osallistuu investointeihin, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Ilmastorahaston ensisijaisina sijoituskohteina ovat teollisen mittaluokan skaalaukset, mutta yhtiö voi olla myös mukana erilaisissa alustoissa, yksityisen ja julkisen sektorin yhteishankkeissa, ja perustaa tai olla sijoittajana rahastoissa.

Lue lisää Ilmastorahaston verkkosivuilla

ELYn kehittämisavustus kiertotalouden, vähähiilisyyden tai digitaalisuuden kehittämiseen

Suomi saa Euroopan komission suositusten mukaisesti ReactEU-lisämäärärahoja pk-yritysten kilpailukyvyn tukemiseen koronakriisissä. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Tärkeitä teemoja ovat digitaalisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi.

ELY-keskuksen Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haku on 26.2.—31.5.2021

Rahoitettavissa hankkeissa voidaan kehittää esimerkiksi:

  • vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
  • kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja uuden teknologian käyttöönottoa
  • digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa
  • liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä

Rahoitushaun kohderyhmä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisinä ehtoina ovat kiertotalouden, vähähiilisyyden tai digitaalisuuden tavoitteet. Kansainvälistyminen on ELY-keskuksella yleensä painopisteenä, mutta ReactEU-rahoituksessa se ei ole välttämätön.

Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10—35 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Hakijoita neuvotaan olemaan yhteydessä ELY-keskuksen yritysasiantuntijoihin jo hankkeen valmisteluvaiheessa.

Lue lisää ELYn sivuilta

Ajankohtaista aiheesta

Kestävyyssääntely etenee – yritysvastuudirektiivi astuu voimaan heinäkuussa

Muodistako miljardibisnes Suomeen? SuomiAreenassa keskusteltiin suomalaisen muodin kasvusta

Uutishuone