Tekninen tekstiiliopetus tulee taas – kurkista ajankohtaiseen koulutustilanteeseen

Materiaaliosaaminen sekä tekstiilikemian ja -teknologian osaaminen nostavat merkitystään tekstiili- ja muotialalla siirryttäessä kohti ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Teknistä tekstiiliopetusta ollaankin kehittämässä jälleen Suomessa muutamien hiljaisempien vuosien jälkeen.

Kysyimme Tampereen ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun ajankohtaisesta tilanteesta teknisen tekstiiliopetuksen kehittämisessä. Myös Suomen Tekstiili ja Muoti ry tarjoaa koulutusta tekstiilitekniikasta ensi syksynä.

Tampereen ammattikorkeakoulu pilotoi uutta opintokokonaisuutta tekstiilitekniikasta

Vielä vajaa 10 vuotta sitten tekstiili-insinöörejä kouluttanut Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on palauttamassa tekstiiliopintoja opintovalikoimaansa ensi syksynä. Biotuotetekniikan koulutusohjelmassa voi silloin erikoistua paperi- ja pakkausosaamisen lisäksi myös tekstiiliin. Tekstiiliopintoihin ovat tervetulleita myös muut TAMKin opiskelijat – tarvitaanhan tekstiili- ja muotialalla monipuolisesti eri alojen osaajia.

Tekstiilialan opinnot käsittelevät raaka-aineita ja niiden valmistusprosesseja, tekstiilirakenteita, tekstiilien ominaisuuksia ja laadunvarmistusta, tekstiilien käyttökohteita ja tuotekehitystä sekä tekstiilien ekologisuutta, eettisyyttä ja turvallisuutta. Kokonaisuuden tarkoituksena on tarjota perustason osaamispohja tekstiilitekniikasta.

Opintoja pilotoidaan ensi syksyllä, mutta TAMKissa on halua kehittää tekstiilitekniikan opetusta ja siihen liittyvää hanketoimintaa myös tulevaisuudessa. Suunnitelmissa on mm. tarjota opintoja tulevaisuudessa myös avoimen ammattikorkeakoulun väylään sekä erikseen räätälöityjä kokonaisuuksia esimerkiksi yrityksille tai muille oppilaitoksille. Myös tekstiililaboratorion toimintaa kehitetään edelleen.

”Haluamme vahvistaa tekstiilin asemaa TAMKissa”, toteaa yksikön johtaja Jouko Lähteenmäki.

Lue lisää: Biotuotetekniikan tutkinto-ohjelma

Aalto-yliopisto starttaa tekstiilikemian sivuaineen ensi vuonna

Aalto-yliopisto vahvisti tekstiilitekniikan osaamistaan syksyllä 2020, kun Kemian tekniikan korkeakouluun palkattiin professori Ali Tehrani. Hän on aloittanut tekstiilikemian kurssien opettamisen jo tämän vuoden alussa, ja uusi tekstiilikemian lyhyt sivuaine (25 op) käynnistyy vuonna 2022. Se tulee pitämään sisällään kurssit tekstiilikuiduista, tekstiilien värjäämisestä, tekstiilien viimeistyksestä sekä kaksi valinnaista kurssia.

Kursseja suunnitellaan monitieteisiksi ja niissä voivat kohdata niin insinööri-, muoti- kuin kauppatieteidenkin opiskelijat. Aallon Fashion, Clothing and Textile Design -maisteripääaine tekee yhteistyötä Kemian tekniikan korkeakoulun uuden sivuaineen kanssa.

“Lähtökohtaisesti sivuaine on suunniteltu tukemaan monialaisuutta. Opiskelijat on tarkoitus valita eri kouluista ja eri taustoilla, vaikkakin pääpaino on kemian tekniikan maisteriopiskelijoissa. Olemme suunnitelleet professori Tehranin kanssa kokeellista, monialaista tekemistä yhdistävää studiokurssia sivuaineen yhteyteen. Uudessa sivuaineessa voimme pilotoida ajatuksia, jotka viitoittavat tietä mahdolliseen laajempaan maisteritason tekstiiliopintojen kokonaisuuteen tulevaisuudessa”, kertoo professori Maarit Salolainen Aalto-yliopistosta.

Tekstiili yhdistää eri tieteenaloja. Viimeaikaiset taiteen maisterin opinnäytetyöt ovat Aallossa mm. tutkineet neulotun keinoihon valmistamista lasten hengitysvaikeuksia monitoroivalle simulaattorille ja aurinkokennojen yhdistämistä neulottuihin tai kudottuihin tekstiilirakenteisiin. Salolainen muistuttaa, että alueen kehittämiseksi tarvitaan yhteistyökykyä, koska kyse on globaaleista systeemeistä, prosessiteknologiasta sekä uutta luovien ratkaisujen ja muotoilun yhdistämisestä.

”Myös uusien, kestävän kehityksen kuituinnovaatioiden myötä on tärkeää rakentaa koulutus koko ketjulle. Laaja-alaisella ajattelulla pohjustetaan Suomen kilpailukykyä tulevaisuuden tekstiilin kentällä”, sanoo Salolainen.

Lue lisää: Master’s Programme in Fashion, Clothing and Textile Design, Aalto Fashion ja Kemian tekniikan korkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu kehittää materiaaliopetusta kansainvälisessä koulutushankkeessa

Myös Metropolia Ammattikorkeakoulussa ollaan kehittämässä tekstiilimateriaaliosaamiseen liittyvää opetusta syksyllä alkavan hankkeen kautta. Metropolia aloittaa koulutuksellisen selvityshankkeen yhdessä Tallinnan teknillisen ammattikorkeakoulun, Viron tekstiili- ja vaatetusyhdistyksen (ECTA) sekä Boråsin yliopiston kanssa.

Hankkeessa selvitetään tekstiilimateriaalien, kestävän kehityksen ja kiertotalouden ammatillisen korkeakoulutuksen suhdetta työelämän kestävän kehityksen vaatimuksiin sekä EU:n hiilineutraaliustavoitteisiin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Hankkeessa suomalaiset, virolaiset ja ruotsalaiset opettajat, opiskelijat sekä työelämän edustajat keskustelevat ja verkostoituvat sekä analysoivat kyseisiin aiheisiin liittyvää koulutusta.

Tarkoitus on paitsi kehittää tulevaisuuden koulutusta, myös luoda kumppanuusverkostoa. Myös lehtori ja hankevastaava Marja Amgwerd Metropoliasta muistuttaa kansainvälisen yhteistyön tärkeydestä ja jatkuvasta vuoropuhelusta eri maiden oppilaitosten ja alan organisaatioiden kesken.

”Tekstiilimateriaaliosaaminen on yhä tärkeämpää, vaikka vaatteidemme tuotanto on edelleen pääosin ulkomailla. Materiaalinvalintaan ja laatuun liittyvissä päätöksissä tulee huomioida vaatteen käyttötarkoituksen ja kysynnän ohella myös ympäristö. Pitkän tähtäimen tavoitteena kehitystyössämme on Euroopan laajuisen ammatillisen osaamisen kartuttaminen, koska koko vaatetusalan tuotantoketju on kansainvälinen ja ympäristön vaatimukset ovat yhteisiä. Opetustarjonnan ajantasaisen sisällön ja saatavuuden ylläpitäminen ovat myös haasteita, joihin etsimme yhteisiä ratkaisumalleja”, Amgwerd tiivistää.

Lue lisää: Vaatetusala AMK ja Tekstiilisuunnittelu, Muotoilun tutkinto-ohjelma

Suomen Tekstiili & Muoti tarjoaa tekstiilitekniikan lisäkoulutusta syksyllä kaikille kiinnostuneille

Suomen Tekstiili & Muoti suunnittelee loppuvuoteen 2021 maksullisia tekstiilitekniikan intensiivikursseja, joille voivat osallistua kaikkia aiheesta kiinnostuneet. Kolme 1–2 päivän kurssia pitävät sisällään teemat tekstiilikuiduista lankoihin ja tekstiilirakenteisiin sekä värjäykseen, viimeistykseen ja painoon. Kursseille on mahdollista osallistua verkon välityksellä.

Lisätietoja liiton tarjoamista kursseista tulossa elokuussa stjm.fi-sivustolle.

Ajankohtaista aiheesta

Maksutonta lyhytkoulutusta tekstiili- ja muotialan vihreään siirtymään – ilmoittaudu nyt!

Kuka korjaisi ompelukoneet? Ompelukonehuoltajien koulutusta kehitetään häviävän osaamisen säilyttämiseksi

Uutishuone