Tekstiili- ja muotialan ammatillinen koulutus uudistuu

Ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa tekstiili- ja muotialan koulutusta. Ensi vuonna muuttuvat muun muassa opiskelun tavat, tutkintojen sisällöt ja nimikkeet. Yhteistyö yritysten kanssa lisääntyy, sillä uudistus lisää työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Suomen Tekstiili & Muoti on mukana alan koulutuksen muutostyössä.

Ammatillisen koulutuksen reformi on historiallisen laaja koulutusuudistus. Tavoitteena on tuottaa nykyistä paremmin tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa osaamista ja ammattitaitoa. Opiskelijoille on jatkossa tarjolla yksilöllisempiä opintopolkuja ja työelämälähtöisempää opiskelua.

Suomen Tekstiili & Muoti pitää hyvänä, että tekstiili- ja vaatetusalan ammatillisen koulutuksen sisältöjä päivitetään työelämälähtöisesti, vastaamaan toimialan ajantasaisia osaamistarpeita. Alan yritysten, opiskelijoiden ja oppilaitosten yhteinen etu on luoda osaamista joka työllistää tulevaisuudessakin.

Lisää yhteistyötä oppilaitosten kanssa

Reformin myötä yhteys oppilaitosten ja alan yritysten välillä tiivistyy. Yritysten rooli koulutuksessa kasvaa, kun ammatillisessa koulutuksessa lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Yritysten velvoitteita ei lisätä. Yritykset päättävät, miten paljon ja millaisia oppimismahdollisuuksia tarjotaan.

Uudistukset antavat uusia mahdollisuuksia tiivistää yhteistyötä alan oppilaitosten ja yritysten välillä. Tältä pohjalta voidaan luoda yhteyksiä, joiden avulla yritysten on jatkossa helpompaa löytää osaajia omiin rekrytointitarpeisiinsa.

Muutoksia tutkintoihin

Tutkintorakenne muuttuu ja tutkintojen sisällöt päivitetään. Työnantajien ja yritysten edustajat ovat olleet mukana valmistelutyössä. Tavoitteena on tulevaisuuden työelämän ja yritysten osaamistarpeiden entistä parempi huomioiminen.

Koulutuksen sisällöt ovat muuttumassa monipuolisemmiksi ja entistä työelämälähtöisemmiksi, sillä tekstiili-  ja muotialalla yrityksissä työskenteleviltä edellytetään monitaitoisuutta ja kykyä toimia vahvasti kilpaillussa toimialassa. Se edellyttää alan koulutukselta laaja-alaisuutta.

Ammatillisten perustutkintojen perusteet uudistuvat 1.8.2018. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet uudistuvat asteittain vuoden 2018 aikana.

Tutkintojen määrän väheneminen muuttaa tutkintonimikkeitä. Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto on jatkossa tekstiili- ja muotialan perustutkinto. Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto korvaa tekstiilialan, tekstiilihuollon, turkkurimestarin ja vaatetusalan erikoisammattitutkinnot. Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto korvaa tekstiilialan, vaatetusalan, tekstiilihuollon ja turkkurin ammattitutkinnot.