Tule mukaan vaikuttamaan: Hae liiton vaikuttajaryhmiin!

Ryhmän jäsenenä pääset vaikuttaman liiton kantoihin ja toimintaan – eli tekstiilialan kehitykseen ja yritysten toimintaympäristöön. Hae mukaan jäsenyritysten vaikuttajaryhmiin 22.2.2021 mennessä!

Koetko paloa tekstiili- ja muotialan tulevaisuuteen? Onko sinulle tärkeää, millaiset työehtosopimukset alalla on, miten vastuullisuuskysymyksiin suhtaudutaan tai miten yritysten kasvua ja menestystä edistetään? Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa!

”Toivotan jäsenyritysten edustajat lämpimästi tervetulleiksi vaikuttamaan! Vaikuttajaryhmät ovat osa liiton strategiaan liittyvää uudistusta. Niiden avulla halutaan kuulla jäsenyritysten ääntä entistä paremmin ja samalla vahvistaa liiton yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Ryhmien avulla luomme liittoon avoimen ja läpinäkyvän kannanmuodostuksen ja jäsenvaikuttamisen mallin”, kertoo toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski.

Pysyviä vaikuttajaryhmiä tulee kolme, ja sen lisäksi perustetaan yksi ajankohtaisryhmä. Liitossa on jo aiemmin toiminut Työelämäryhmä, jonka toimintaa avataan ja laajennetaan uudeksi Työelämä ja osaaminen -vaikuttajaryhmäksi.

Pysyviä ryhmiä ovat:

  1. Työelämä ja osaaminen
  2. Vastuullisuus ja kiertotalous
  3. Talous ja kansainvälinen liiketoiminta

Ajankohtaisten aiheiden ympärille voidaan jatkossa perustaa joustavasti ryhmiä, jotka toimivat tarvittavan määräajan. Heti alkuun luodaan Julkiset hankinnat ja huoltovarmuus -vaikuttajaryhmä, johon haku on nyt myös auki.

”Koronatilanne on tuonut entistä enemmän tarvetta vaikuttamistyölle, joka liittyy julkisiin hankintoihin ja huoltovarmuuteen. Yritysten tarpeiden ohella tärkeää on varmistaa yhteiskunnan ja sen huoltovarmuuden sujuvuus siten, että myös poikkeustilanteissa alan yritykset pystyvät toimittamaan huoltovarmuuden kannalta tarpeellista vaatetusta ja tekstiilejä”, Marja-Liisa Niinikoski sanoo.

Lue ryhmien tarkemmat kuvaukset uutisen lopusta ja hae mukaan!

Ryhmien toiminta

Ryhmissä pääset vaikuttamaan tekstiilialan kehitykseen ja yritysten toimintaympäristöön, sillä ryhmillä on tärkeä rooli päätettäessä, mitä edunvalvonnan aiheita liitto painottaa toiminnassaan ja mitkä liiton kannat eri aiheisiin ovat.

Suurissa linjoissa ryhmät valmistelevat asiat liiton hallitukselle. Monissa kysymyksistä ryhmät toimivat itsenäisesti: esimerkiksi, kun liitto antaa lausuntoja tai kun tarvitaan nopeasti kantoja johonkin ajankohtaiseen kysymykseen. Vaikuttajaryhmissä voidaan kuulla myös alan eturivin asiantuntijoita ja päättäjiä tarpeen mukaan.

Ryhmät toimivat pääosin virtuaalisesti Teams-pohjalta kokoontuen 2–4 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Vähintään kevään 2021 aloitusworkshop järjestetään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan yhteen kokoontuen. Osallistujille korvataan matkakulut fyysisiin kokouksiin julkisilla välineillä.

Vuosi 2021 on toiminnan pilottivuosi. Toimintamallia hiotaan ja muutetaan tarvittaessa ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella.

Näin haet mukaan

Hakuaikaa vaikuttajaryhmiin on maanantaihin 22.2. saakka. Löydät linkit hakulomakkeeseen jokaisen ryhmän kuvauksen yhteydestä tämän artikkelin lopusta.

Hakijoiksi toivotaan jäsenyrityksissä johto- tai päällikkötehtävissä toimivia, jotka työskentelevät ryhmien aiheiden parissa. Tärkeää on, että olet valmis sitoutumaan ryhmän toimintaan ja osallistumaan kokouksiin 2–4 kertaa vuodessa. Sama yritys tai henkilö voi halutessaan hakea useaan ryhmään. Yhdestä yrityksestä voi olla yksi edustaja kussakin ryhmässä.

Liiton hallitus huomioi jäseniä nimittäessään, että jäseniä tulee tasapuolisesti erityyppisistä ja erikokoisista jäsenyrityksistä. Hallitus päättää ryhmien kokoonpanosta huhtikuun kokouksessaan.

Ryhmien koko voi olla 5–20 henkilöä, ja niiden toimikausi on aina yksi vuosi kerrallaan. Osallistujien toimikausien määrää ei ole rajattu.

Ryhmien tarkemmat kuvaukset

Työelämä ja osaaminen -vaikuttajaryhmä

Tämä vaikuttajaryhmä käsittelee laajasti työelämään ja alan osaamistarpeisiin liittyviä kysymyksiä. Pääset vaikuttamaan toimialan tulevaisuudelle keskeisiin aiheisiin: muun muassa siihen, miten työelämää kehitetään tekstiili- ja muotialalla, millaiset ovat liiton tavoitteet työehtosopimusneuvotteluissa, miten koulutusta kehitetään vastaamaan yritysten tarpeita ja miten ala houkuttelee puoleensa parhaat osaajat.

Seuraavat TES-neuvottelut alkavat syksyllä 2021, eli tässä ryhmässä ollaan heti tapahtumien keskipisteessä. Muita ajankohtaisia aiheita vuonna 2021 ovat esimerkiksi yrityskohtaisten ratkaisujen edistäminen sekä koulutuksen vastaaminen alan tarpeisiin; esimerkiksi tekstiili-insinöörikoulutuksen tarve.

Ryhmän jäseniksi voivat hakea jäsenyritysten edustajat, jotka toimivat työnantajaroolissa ja joilla on kiinnostusta työelämän asioiden sekä alan koulutuksen ja vetovoiman edistämiseen ja kehittämiseen.

Lisätiedot: Tuija Vehviläinen

HAE MUKAAN TYÖELÄMÄ JA OSAAMINEN -RYHMÄÄN

Vastuullisuus ja kiertotalous -vaikuttajaryhmä

Vastuullisuuteen ja kiertotalouden edistämiseen liittyvät kysymykset ovat nousseet vuosi vuodelta tärkeämmiksi tekstiili- ja muotialalla. Tässä ryhmässä pääset vaikuttamaan siihen, miten liitto näitä kysymyksiä lähestyy ja millaisen roolin suomalainen tekstiili- ja muotiala ottaa: mitä ala tarvitsee päättäjiltä, miten pystymme rakentamaan kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa ja millainen sääntely- ja kannustinjärjestelmä toimintaa ohjaa.

Vaikuttajaryhmällä on heti vuonna 2021 pöydällään paljon ajankohtaisia asioita. Tekstiilit ovat EU-komission agendalla korkeammalla kuin koskaan, ja EU-tasolta on odotettavissa runsaasti ehdotuksia. Osana EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmaa komissio valmistelee tekstiilistrategiaa, jonka odotetaan valmistuvan syksyllä 2021. Mahdollista yritysvastuulainsäädäntöä selvitetään sekä Suomessa että EU-tasolla. Myös muita tuotteiden kestävyyteen, tuoteturvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin liittyviä aloitteita on valmisteilla.

Ryhmän jäseniksi toivotaan henkilöitä, joilla on laaja-alainen näkemys taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun teemoista sekä halua vaikuttaa kestävyyttä koskeviin kysymyksiin.

Huom! Liitossa jo aiemmin toiminut vastuullisuusryhmä jatkaa myös toimintaansa kaikille jäsenyrityksille avoimena tiedon jakamisen ja keskustelun foorumina.

Lisätiedot: Satumaija Mäki

HAE MUKAAN VASTUULLISUUS JA KIERTOTALOUS -RYHMÄÄN

Talous ja kansainvälinen liiketoiminta -vaikuttajaryhmä

Tämä vaikuttajaryhmä käsittelee laajasti aiheita, jotka vaikuttavat yritysten taloudelliseen toimintaympäristöön: rahoitusta, yritystukia, verotusta, kauppapolitiikkaa, vientiä ja tuontia. Pääset vaikuttamaan siihen, millaista viestiä liitto vie näistä aiheista päättäjille ja sidosryhmille ja millaisilla tavoilla pystytään parhaiten tukemaan yritysten kasvua ja menestystä sekä edistämään vientiä.

Myös tällä ryhmällä on pöydällä ajankohtaisia aiheita heti alkuun. Koronavuosi muutti yritysten toimintaympäristöä voimakkaasti, eikä nopeasti liikkeelle polkaistu tukipolitiikka ole ollut kaikilta osin onnistunutta. Ryhmässä katsotaan tulevaisuuteen – pääset vaikuttamaan siihen, miten tekstiili- ja muotiala pyritään saamaan jälleen vauhtiin Suomessa: millaista rahoitusta ja tukea yritykset tarvitsevat, millaista kansainvälisen liiketoiminnan ja viennin edistämistä tarvitaan? Entä millainen sääntely-ympäristö, elinkeino- ja kauppapolitiikka hyödyttää yrityksiä?

Ryhmän jäseniksi toivotaan henkilöitä, jotka työskentelevät yrityksessä joko johtotehtävissä tai kansainvälisen liiketoiminnan, hankinnan ja viennin parissa. Tärkeintä ryhmässä toimimiselle on näkemys yritysten kasvun ja menestyksen edellytyksistä ja esteistä sekä kiinnostus vaikuttaa toimintaympäristöön. Tässä ryhmässä saat äänesi kuuluviin yritysten kasvun ja menestyksen puolesta!

Lisätiedot: Anne Ruokamo

HAE MUKAAN TALOUS JA KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA -RYHMÄÄN

Julkiset hankinnat ja huoltovarmuus -vaikuttajaryhmä

Koronakriisi toi esiin, miten riippuvaisia olemme kansainvälisistä tuotantoketjuista. Kun Suomen huoltovarmuutta kriisin jälkimainingeissa arvioidaan uudelleen, suomalaisten yritysten rooli korostuu. Tässä ryhmässä pääset vaikuttamaan siihen, miten liitto tekee yritysten edunvalvontaa liittyen esimerkiksi huoltovarmuuskäytäntöihin, suojavarusteisiin tai Puolustusvoimien hankintoihin.

Ryhmässä käsitellään julkisia hankintoja ja niiden kehittämistarpeita laajasti: miten hankinnoista saataisiin laadukkaampia, miten hankintayksiköiden tekstiiliosaamista voidaan lisätä ja miten hankinnoilla vaikutetaan suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiin.

Ryhmän jäseniksi toivotaan henkilöitä, joilla on kokemusta julkisten hankintojen rajapinnassa toimimisesta ja kiinnostusta vaikuttaa hankintatoiminnan kehittämiseen ja vuoropuhelun lisäämiseen jäsenyritysten, sidosryhmien ja hankintayksiköiden välillä.

Lisätiedot: Varpu Laankoski ja Mari Kamaja

HAE MUKAAN JULKISET HANKINNAT JA HUOLTOVARMUUS -RYHMÄÄN

Tuija Vehviläinen

Työmarkkinapäällikkö, TES- ja työlainsäädäntöasiat

+358 40 751 9543
tuija.vehvilainen@stjm.fi

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Varpu Laankoski

Lakimies, TES- ja työlainsäädäntöasiat, lakiasiat (esim. IPR- ja sopimusasiat) (Perhevapaalla syyskuusta 2023 lähtien))

+358 44 531 4624
varpu.laankoski@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

EU-komissio toivoo yritysten sekä tutkimus- ja oppilaitosten sitoumuksia tekstiiliekosysteemin siirtymäväylän toteutukseen

Tapaa tuottajia Turkista Istanbul Apparel Conferencessa

Uutishuone