Tuottajavastuu ja viherväittämädirektiivi etenevät EU:ssa

EU:n jäsenvaltiot saavuttivat yhteisymmärryksen tekstiilien ja jalkineiden tuottajavastuusta sekä viherväittämädirektiiviä koskevasta ehdotuksesta. Jäsenvaltiot puolsivat yhdenmukaisten tuottajavastuujärjestelmien perustamista. Lainsäädäntöprosessin seuraava vaihe eli kolmikantaneuvottelut alkavat syksyllä.

EU:n tekstiilistrategiassa kuvatut lainsäädäntötoimenpiteet etenivät tällä viikolla, kun jäsenvaltioiden ympäristöministerit kokoontuivat maanantaina 17.6. keskustelemaan jätepuitedirektiivin muutosesityksestä ja tekstiilien tuottajavastuusta sekä viherväittämistä. Suomea Euroopan unionin neuvoston kokouksessa edusti ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Toimiva ja kiertotaloutta tukeva tuottajavastuu vaatii riittävän siirtymäajan

Tuottajavastuussa tekstiilien ja jalkineiden valmistajille ja maahantuojille säädettäisiin vastuu tekstiilituotteiden koko elinkaaresta. Sen tarkoituksena on edistää tekstiilien erilliskeräyksen, lajittelun, uudelleenkäytön ja kierrätysalan kehittymistä EU:ssa.

Jäsenvaltiot puolsivat yhdenmukaisten laajennetun tuottajavastuujärjestelmien perustamista EU:ssa. Tämänhetkisen arvion mukaan direktiivi astuisi voimaan keväällä 2025, jonka jälkeen siirryttäisiin kansalliseen toimeenpanoon. Neuvosto esitti, että direktiivin toimeenpanossa sovellettaisiin 30 kuukauden siirtymäaikaa parlamentin ehdottoman 18 kuukauden sijaan.

”Yrityksille tulee taata riittävä siirtymäaika valmistautumiselle, jotta voidaan varmistua siitä, että toimiva, kustannustehokas ja kiertotaloutta tukeva järjestelmä rakentuu Suomeen”, sanoo Emilia Gädda, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtava vastuullisuus- ja kiertotalousasiantuntija.

Neuvosto esittää kannassaan, että mikroyritykset sisällytetään tuottajavastuun soveltamisalaan ja, että soveltamisala ei keskity vain kotitalouksien tekstiileihin.

”Yrityskokoon perustuvien rajausten sijaan fokuksen tulisi olla markkinoille saatetuissa volyymeissä ja vapaamatkustamisen vähentämisessä”, sanoo Gädda.

Pikamuodille korkeammat maksut

Neuvoston yleisnäkemyksen mukaan jäsenvaltiot voisivat soveltaa korkeampia maksuja tuottajilta, jotka noudattavat ”pikamuotia” koskevia teollisia ja kaupallisia käytäntöjä.

”Toimet, jotka tukevat toimialan kiertotaloudenmukaista ja markkinaehtoista siirtymää, ovat erittäin tervetulleita. Samalla on huolehdittava, että EPR-sääntely on yhdenmukaista ekosuunnitteluasetuksen tavoitteiden kanssa”, sanoo Gädda.

Direktiiviehdotus ympäristöväittämistä tarkentaa ympäristömarkkinoinnin pelisääntöjä

Neuvosto saavutti myös yleisnäkemyksen viherväittämiä koskevasta direktiiviehdotuksesta. Ehdotuksen tarkoituksena on tarkentaa ympäristömarkkinoinnin pelisääntöjä ja varmistaa, että kuluttajat saavat luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa tuotteen tai palvelun ympäristöominaisuuksista.

Yleisnäkemyksen perusperiaatteen mukaan ympäristöä koskevat väitteet ja ympäristömerkit on varmennettava ennakolta. Samalla otetaan käyttöön yksinkertaistettu menettely, jolla tietyntyyppiset ympäristöä koskevat väittämät voidaan vapauttaa kolmannen osapuolen suorittamasta todentamisesta.

”Toimiala suhtautuu myönteisesti siihen, että EU-tasolla luodaan harmonisoitua sääntelyä. Kannamme kuitenkin huolta yrityksiin kohdistuvasta hallinnollisesta taakasta ja kustannusvaikutuksista. Yritysten tulee voida jatkossakin ilman kohtuutonta hallinnollista taakkaa ja lisäkustannuksia kyetä informoimaan asiakkaitaan ja sidosryhmiään kestävyystyöstään”, toteaa Gädda.

Tuottajavastuu ja viherväittämädirektiivi ovat osa vuonna 2022 julkaistua EU:n tekstiilistrategiaa, jonka tavoitteena on, että vuonna 2030 EU-markkinoille saatetut tekstiilituotteet olisivat pitkäikäisiä ja kierrätettäviä sekä pääasiassa valmistettu kierrätetyistä kuiduista.

Suomen tekstiili & Muoti järjestää jäsenyrityksilleen tietoiskun lainsäädäntöesitysten etenemisestä tiistaina 27.8. klo 9–10 Teamsissa. Voit lähettää ennakkokysymyksiä ilmoittautumisen yhteydessä.

Emilia Gädda

Johtava asiantuntija, vastuullisuus & kiertotalous

+358 41 545 8142
emilia.gadda@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Kestävyyssääntely etenee – yritysvastuudirektiivi astuu voimaan heinäkuussa

Ekosuunnitteluasetus hyväksytty: yritysten näkökulmien huomioiminen tuoteryhmäkohtaisten kriteerien valmistelutyössä on erittäin tärkeää

Uutishuone

Tapahtumat aiheeseen liittyen

Kaikki tapahtumat