Haitallisia kemikaaleja sisältäville esineille valmisteilla uusi rekisteri

Parhaillaan valmistelussa on uusi kemikaalirekisteri, johon kerätään tieto Euroopan markkinoilla olevien esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista. Sitä valmistelee Euroopan kemikaalivirasto ECHA jätedirektiivin päivityksen pohjalta.

Kemikaalirekisterin tavoitteena on tukea kiertotaloutta ja turvallista materiaalien kiertoa. Direktiivin kirjausta kemikaalien tiedonantovelvoitteesta perustellaan sillä, että jätehuolto ja kierrättäjät tarvitsevat riittävästi tietoa esineiden sisältämistä haitallisista kemikaaleista.

Mitä tämä tarkoittaisi yrityksille?

Mikäli esine sisältää jotain huolta aiheuttavaa ainetta, hankintaketjun jokaisen portaan olisi uuden vaatimuksen mukaan tehtävä esineestä ilmoitus uuteen rekisteriin.  Tämä tarkoittaa esimerkiksi esineen tuottajaa, jakelijaa, maahantuojaa tai muuta toimitusketjun toimijaa.

Mikä on esine?

Unionin tuomioistuin on antanut päätöksen, jonka mukaan kemikaalilainsäädäntö REACHin artiklaa 33 tulkitaan siten, että yksi tuote voi koostua joko yhdestä tai useammasta eri esineestä. (*Artikla 33 Velvollisuudesta tiedottaa esineiden sisältämistä aineista)

Esimerkiksi ulkoilutakki sisältää useita esineitä, kuten esimerkiksi päällismateriaali, vuori, vetoketju, nyöri ja solki. Näistä jokaisesta on tiedettävä, sisältävätkö ne haitallisia eli ns. SVHC-aineita yli 0,1 painoprosenttia (p/p).

Mitä haasteita valmisteltavaan rekisteriin liittyy?

Jätedirektiivin tiedonantovelvoite on kemikaalilainsäädäntöä tiukempi, koska siinä ei oteta huomioon kemikaalilainsäädännön vaatimusta erityistä huolta aiheuttavien aineiden kokonaismääristä vuositasolla. Uuteen rekisteriin kerättäisiin ilmoituksia yksittäisestä esineestä tai tuotekomponentista useilta eri toimijoilta, eikä tuotteiden määrälle ole alarajaa.

Kemikaalilainsäädäntö REACHin lisäksi on olemassa muuta haitallisia ja vaarallisia kemikaaleja rajoittavaa lainsäädäntöä, kuten Tukholman yleissopimus hitaasti hajoavista orgaanisista yhdisteistä (POP-sopimus) sekä CLP-asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta.

Miten prosessi etenee ja mitä tapahtuu seuraavaksi?

Kemikaalivirasto ECHA järjesti lokakuussa workshopin, jossa käsiteltiin jätedirektiivin kemikaalikirjausta lähemmin. Siellä myös työstettiin eurooppalaisten yritysten ja viranomaisten voimin vastauksia mm. kysymyksiin: Mitä tietoa kerätään ja tarvitaan? Miten tieto siirtyy toimitusketjussa ja miten vältetään saman tiedon moninkertaistamista tulevaan järjestelmään? Millaisia teknisiä ratkaisuja uusi perustettava rekisteri tarvitsee?

Työpajassa ECHA lupasi kuunnella toimijoiden palautetta sekä osallistaa heitä vielä uudella työpajalla kemikaalirekisteriin liittyen.

Koska tämä olisi tulossa voimaan?

Jätedirektiivin mukaan tietokannan tulee olla valmis 5.1.2020 ja yritysten velvollisuus toimittaa vaadittuja tietoja rekisteriin alkaa 5.1.2021. Jätedirektiivin myötä tekstiileille on tulossa myös erilliskeräysvelvoite vuodesta 2025 lähtien.

Parhaillaan Euroopan komissiolla on käynnissä julkinen kuuleminen kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapintoihin liittyen. Suomen Tekstiili & Muoti ry on omalta osaltaan vastannut kyselyyn ja toimittanut näkemyksensä siitä, miten tuoteturvallisuus varmistetaan kiertotaloudessa.

Julkinen kuuleminen on avoinna 29.10.2018 saakka.

Jäsenyritykset voivat olla kemikaaliasioissa yhteydessä Satu Nissi-Rantakömiin ja kiertotalouskysymyksissä Satumaija Mäkeen. Liitto ylläpitää jäsenyrityksiä varten listaa kielletyistä ja rajoitetuista tekstiilikemikaaleista (Restricted Substance List RSL), jonka voi ladata extranetistä tai tiedustella sitä Satu Nissi-Rantakömiltä.