Jäsenkysely: liiton palvelut ovat jäsenille tärkeitä

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritykset antavat liiton palveluille hyvän kokonaisarvosanan ja tyytyväisyys on kasvanut edellisestä kyselystä. Jäsenet kokevat edunvalvonnan eri teemat aikaisempaa tärkeämmiksi. Jäsenyritykset näkevät alan elävän murrosvaiheessa, ja alaa kuvaillaan useimmin adjektiiveilla muuttuva, uudistuva, haastava ja kehittyvä.

Jäsenyritykset ovat kyselyn mukaan tyytyväisiä liiton palveluihin, joiden kokonaisarvosana oli 4,3. Tyytyväisyys on noussut viime vuosina: vuonna 2017 palveluiden saama arvosana oli 4,0, ja vuonna 2014 3,8. Jäsenkyselyn vastaajat olivat käyttäneet useimmin yritysvastuupalveluita, työsuhdeneuvontaa ja lakiasiainpalveluita. Nämä oli listattu myös tärkeimmiksi palvelutarpeiksi tulevaisuudessa.

Alan yritysten palvelutarpeet ovat moninaisia, ja liitolta toivotaan laajasti erilaisia palveluita tulevaisuudessa. Yli puolet pitää erittäin tärkeinä jäsenpalveluina kansainvälistymiseen liittyviä palveluita, alan keskeisiä tilastoja ja valmiita sopimuspohjia- ja -ohjeita.

Jäsenkyselyssä tiedusteltiin yritysten kantaa liiton edunvalvontatyöhön. Edunvalvonta koetaan jäsenkyselyn mukaan aikaisempaa tärkeämmäksi. Jäsenet kokivat tärkeimmäksi edunvalvonnan työelämän asioissa ja vastuullisuusasioista. Myös alan koulutus ja osaavan työvoiman saatavuus korostuivat edunvalvonnan teemoista.

Liitto toteutti kesällä 2019 jäsenkyselyn, jolla kerättiin palautetta liiton palveluista sekä kehittämisideoita liiton toimintaan. Tämä oli liiton kolmas jäsenkysely, vastaavat jäsenkyselyt on toteutettu 2014 ja 2017.

Jäsenkysely keräsi tänä vuonna 110 vastaajaa. Vastaajamäärä kasvoi hieman edellisestä kyselystä. Vastaajajoukkoon mahtui erikokoisia yrityksiä. Vastaajat edustivat laajasti toimialan kirjoa asusteista teknisiin tekstiileihin sekä sisustustekstiileistä työvaatteisin.

Valtaosa vastaajista osallistunut liiton tapahtumiin, etäosallistumista toivotaan kovasti

Liitto järjestää paljon jäsenille suunnattuja koulutuksia ja tapahtumia. Jäsenkyselyn vastaajista 73 % oli osallistunut liiton tapahtumiin viimeisten kahden vuoden aikana.

Avokommenteissa nousivat vahvasti esiin jäsenten toiveet pystyä osallistumaan etänä liiton koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Etäosallistumisen helpottamista työstetään parhaillaan, ja pyrimme tarjoamaan tähän paremman tekniikan vuoden 2020 aikana.

Fab-lehti ja -verkkomedia suosittuja julkaisuja, uutiskirjeellä vahva asema

Liiton julkaisusta Fab-lehti ja fablehti.fi -verkkomedia ovat tavoittaneet jäsenistön laajasti, ja ne saavat myös hyvät arvosanat (keskiarvo molemmilla 4,4). Yli puolet jäsenistä on lisäksi tutustunut maaraportteihin (arvosana 4,3) ja Kiertotalouden kärjessä -julkaisuihin (arvosana 4,3).

Jäsenkyselyn perusteella liiton jäsenyritykset seuraavat ahkerasti jäsen- ja uutiskirjettä, jotka molemmat tavoittavat ilahduttavasti yli 90 % vastaajista. Sen sijaan jäsenistä vain alle kolmannes seuraa liiton sosiaalisen median kanavia Facebookia, LinkedIniä, Twitteriä ja Instagramia. Tulokset olivat samansuuntaiset myös vuoden 2017 jäsenkyselyssä.

Alan murros: muuttuva, uudistuva, haastava, kehittyvä…

Tiedustelimme jäseniltä aikaisempaa laajemmin erilaisia tulevaisuuden näkymiä, ja pyysimme kuvailemaan alaa eri adjektiiveilla. Viisi yleisintä adjektiivia olivat muuttuva, uudistuva, haastava, kehittyvä ja haasteellinen. Ala elää kiinnostavassa murrosvaiheessa!

Monikanavaisuus ja ostokanavien muutokset, sekä vastuullisuuskysymykset nähdään merkittävimpinä toimialaan vaikuttavina tekijöinä tulevina vuosina. Nämä olivat yleisimmät myös vuoden 2017 kyselyssä.

Tiedustelimme jäsenkyselyssä ensimmäistä kertaa, mitkä ovat yritykselle tärkeitä osa-alueita tänä vuonna. Kärkeen nousivat selvästi vastuullisuustyön ja -viestinnän kehittäminen sekä kasvun hakeminen ulkomailta. Puolet vastaajista nimesi nämä tärkeimpien osa-alueiden joukkoon.

Kuva: Jäsenyritysten vastauksia kysymykseen ”Millä viidellä adjektiivilla kuvaisit tuntemuksiasi tekstiili- ja muotialan tilasta tällä hetkellä?”

Kiitos palautteesta!

Kiitos kaikille jäsenkyselyyn vastanneille! Kaikki jäseniltä tuleva palaute luetaan huolella, ja palautetta hyödynnetään liiton toiminnan kehittämisessä. Jos sinulla on ajatuksia liiton toiminnasta ja tulevaisuudesta, niin voit ottaa yhteyttä jäsenpalveluista vastaavaan Hanne Mikkoseen.

Tutustu lisää liiton tarjoamiin palveluihin. Muistathan, että liiton neuvontapalvelut ovat jäsenille maksuttomia!