Tärkeää tietoa yrityksille: Kilpailulaki muuttumassa – kilpailurikkomusten seuraamukset tiukentuvat

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritysten tulee huomioida kilpailulain säädökset sekä omassa toiminnassaan että osallistuessaan liiton toimintaan. Yritysten on esimerkiksi keskinäisessä yhteydenpidossaan huolehdittava siitä, etteivät keskustelut siirry kilpailuoikeudellisesti kiellettyihin aiheisiin. Kilpailulainsäädännön tunteminen on tärkeää, koska kilpailurikkomuksista voi aiheutua yrityksille useita negatiivisia seuraamuksia. (Uutinen päivitetty 24.6.2021)

Uudet kilpailulakia koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan 24.6.2021. Keskeisimmät muutokset liittyvät erityisesti tuomittavien seuraamusten ankaroitumiseen ja kilpailuviranomaisten keinovalikoiman laajentamiseen.

Kilpailulaki
Eduskunta hyväksyi säädösmuutokset toukokuun lopussa 2021.
Muutosten taustalla on ns. ECN+ – direktiivi (EU 2019/01).
Direktiivi edellyttää EU:n jäsenvaltioita tehostamaan kilpailulain täytäntöönpanoa ja kilpailurikkomuksiin puuttumista. Kilpailulakimuutos tuli voimaan 24.6.2021.

Jotta yritys voisi varautua lakimuutoksen vaikutuksiin, käymme tässä artikkelissa lyhyesti läpi muutamia keskeisiä perusperiaatteita siihen liittyen, mitä kilpailurikkomuksella keskeisesti tarkoitetaan, miten seuraamukset tiukentuvat ja miten sääntely tulisi huomioida yrityksen toiminnassa.

Mikä on kilpailurikkomus?

Kilpailulainsäädännön tavoitteena on turvata terve ja toimiva taloudellinen kilpailu vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Sääntelyllä puututaan kilpailua rajoittaviin sopimuksiin ja muihin menettelyihin (mm. kartellikielto) sekä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön.

Kiellettyjä kilpailunrajoituksia voivat olla esimerkiksi

a) sopimukset (suulliset tai kirjalliset), joilla sovitaan tai jotka voivat johtaa kiellettyyn kilpailun rajoittamiseen kuten sopimukset hankintalähteiden tai markkinoiden jakamisesta.

b) yritysten välinen muu yhteisymmärrys, joka voi koskea vaikkapa hinnankorotuksia.

c) toimialajärjestön kuten Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n mahdolliset päätökset tai suositukset, mikäli ne sisältäisivät kiellettyjä kilpailunrajoituksia kuten esimerkiksi myyntihintasuosituksia.

d) toimialajärjestön luomat vakioehdot.

e) luottamuksellisten tai muutoin arkaluonteisten tietojen vaihto.

Kilpailurikkomuksen seuraamukset

Kilpailurikkomuksesta voi aiheutua yritykselle useita negatiivisia seuraamuksia. Yksi olennaisimpia on sakkoluonteinen seuraamusmaksu, joka saa lakimuutoksen voimaantultua olla enintään 10 % kilpailunrajoitukseen osallistuvan yrityksen tai yritysten yhteenliittymän kuten toimialajärjestön maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta. Mikäli kyseessä on yhteenliittymän rikkomus, joka liittyy jäsenten toimintaan, seuraamusmaksun enimmäismäärä on 10 % yhteenliittymän ja niiden yhteenliittymän jäsenten yhteenlasketuista liikevaihdoista, jotka toimivat markkinoilla, joihin yhteenliittymän rikkomus on vaikuttanut.

Kyseinen lakimuutos ankaroittaa merkittävästi toimialajärjestöjen seuraamusmaksuja, koska aiemmin seuraamusmaksu on perustunut ainoastaan yhteenliittymän omaan liikevaihtoon. Jatkossa siis myös toimialajärjestön jäsenet voivat joutua tietyin edellytyksin maksuvastuuseen, jos maksua ei saada perittyä yhteenliittymältä.

Seuraamusmaksun lisäksi kilpailurikkomuksesta voi aiheutua yritykselle useita muitakin negatiivisia seuraamuksia, joita voivat olla esimerkiksi vahingonkorvausvelvollisuus, poissuljenta julkisista hankinnoista, huono julkisuus sekä merkittävät prosessikustannukset ja henkilöstöresurssien sitominen asian selvittämiseen.

Yritysten toimenpiteet

Yritysten tulee noudattaa kilpailusääntöjä. Tämän vuoksi on tärkeää, että yrityksessä muistetaan huolehtia ajantasaisesta ohjeistuksesta ja henkilöstön kouluttamisesta.

Suomen Tekstiili & Muoti ry pitää tärkeänä sitä, että liiton toimintaan osallistuvat jäsenyritykset noudattavat kilpailusääntöjä ja liiton asiantuntijat ohjeistavat sen toimintaan osallistuvien jäsenyritysten edustajia noudatettavista toimintatavoista.

Voit tutustua liiton vaikuttajaryhmien koulutusmateriaaliin kilpailuohjeistuksesta jäsensivuillamme.

Tutustu myös EK:n ohjeisiin kilpailulainsäädännön noudattamisesta. (Ohjeistus päivitetään kesän 2021 aikana.)