Luodaan kannusteet kuluttajan vihreään siirtymään

Kuluttajille on luotava kannusteita kestäviin ja vastuullisiin tekstiili- ja vaatehankintoihin ja näiden kautta edistettävä vihreää siirtymää kuluttajamarkkinoilla

Suomalaiset tekstiili- ja muotialan yritykset ovat laaja-alaisesti kehittäneet toimintansa vastuullisuutta ja panostaneet tuotteidensa vastuullisuuteen, kestävyyteen, elinkaareen ja laatuun sekä luoneet tuotteiden kierrättämistä ja käyttöiän pidentämistä tukevia palveluja.

Vastuulliset ja ympäristövaikutuksiltaan kestävät materiaalit ja tuotteet sekä sosiaalisesti kestävän ja oikeudenmukaisen liiketoiminnan varmistaminen läpi arvoketjun aina välttämättä nostavat tuotteen hintaa, samoin kuin tuotteeseen liittyvät standardit, sertifioinnit, tuotetakuut sekä huolto-, korjaus- ja kierrätyspalvelut. Kuitenkin kuluttajan ostopäätöstä ohjaa edelleen valtaosin hinta, joten vastuullisten tuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden kuluttajamarkkina ei kehity toivotulla tavalla.

Euroopan komissio onkin esittänyt ehdotuksen ekosuunnitteluasetuksesta, jonka tavoitteena on vähentää EU:n markkinoille saatettujen tuotteiden ympäristövaikutuksia. Tuotteet on jatkossa suunniteltava niin, että ne kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja, ovat mahdollisimman helppoja korjata ja kierrättää ja niiden käyttöikä on mahdollisimman pitkä.Komissio on niin ikään tehnyt ehdotuksen ympäristöväittämistä, joilla tarkennetaan ympäristömainonnan pelisääntöjä.

Valmisteilla oleva sääntely ei kuitenkaan ratkaise tekstiili- ja muotialan globaalin kuluttajamarkkinan haasteita. Suomalainen ja eurooppalainen kuluttaja voi edelleen hankkia maailmanlaajuisista verkkokaupoista tuotteen hinnan perusteella miltä tahansa markkinalta. Tämän vuoksi kuluttajille on luotava kannusteita kestäviin ja vastuullisiin tekstiili- ja vaatehankintoihin ja näiden kautta edistettävä vihreää siirtymää kuluttajamarkkinoilla.

Viestimme päättäjille

  1. Viedään tekstiili- ja muotialan vihreää siirtymää, kestävää kansainvälistä kasvua sekä kuluttajamarkkinan uudistumista eteenpäin toimialan strategisella kasvuohjelmalla.
  2. Selvitetään ja edistetään taloudellisia ohjauskeinoja kestäville kuluttajatekstiilituotteille esimerkiksi hyödyntämällä alennettua arvonlisäverokantaa. Vastuullisen tekstiilituotteen määrittelyssä voidaan pitäytyä joko tuotetta koskevissa ominaisuuksissa tai laajentaa tarkastelua myös tuotteen tuotannosta ja jakelusta aiheutuvien sosiaalisten ja ympäristövaikutusten huomioon ottamiseen. Komission ekosuunnitteluasetusehdotuksessa tuotteen ominaisuuksilla tarkoitetaan tuotteen kestävyyttä, huollettavuutta, kierrätettävyyttä sekä kierrätysmateriaalien käyttöä. Vaihtoehtoisesti voidaan selvittää ja edistää haittaveron käyttöönottoa.
  3. Laajennetaan kotitalousvähennyksen käyttö kuluttajatekstiilien huolto- ja korjauspalveluihin sekä alennetaan näiden palveluiden arvonlisäverokantaa. Vaihtoehtoisesti voidaan kehittää kuluttajille korjaus- ja huoltoseteli kuten Itävallassa.
  4. Puretaan sääntelyä, joka ehkäisee kiertotalousmarkkinoiden syntymistä sekä selkiytetään ja yksinkertaistetaan arvonlisäverosääntelyä kierrätystuotteiden vähittäiskaupassa. 

Marja-Liisa Niinikoski

Toimitusjohtaja

+358 40 538 4541
marja-liisa.niinikoski@stjm.fi