Tuotemerkinnät

Tekstiileissä ja vaatteissa on ilmoitettava tietyt asiat kuluttajaturvallisuuden vuoksi ja omaisuudelle aiheutuvan vaaran ehkäisemiseksi. Tuotteiden oikeanlaiset merkinnät ovat tekstiilituotteita myyvän yrityksen vastuulla.

Tekstiilituotteissa seuraavat merkinnät ovat pakollisia:

  • Kauppatavan mukainen nimi ja sisällyksen määrä on ilmoitettava myyntipäällyksessä, ellei se ilmene päällystä avaamatta. Kauppatavan mukaisella nimellä tarkoitetaan nimeä, jolla tuoteryhmä yleisesti tunnetaan, esimerkiksi T-paita.

Jos tuotteen käyttötarkoitus on ilmiselvä, ei kauppatavan mukaista nimeä tarvitse ilmoittaa. Tällöin käyttötarkoituksen tulee käydä ilmi ilman myyntipäällystä avaamatta. Esimerkiksi ilman myyntipäällystä myytävistä tavallisista vaatteista käyttötarkoitus käy ilmi ilman erillistä mainintaa. Myös myyntipäällyksessä oleva selkeä kuva korvaa vastaavat tiedot.

  • Tuotteen valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi on pakollinen tieto tuotteessa ja myyntipäällyksessä, ellei se ilmene päällystä avaamatta. Pelkkä tuotemerkki ei riitä korvaamaan tätä tietoa.
  • Tuotteen kuitusisältö kertoo, mistä materialista tuote on tehty. Tämä on tärkeä tieto esimerkiksi allergikoille. Kuitusisältö tulee ilmoittaa tekstiilimerkintäasetuksen (EU) N:o 1007/2011 mukaisesti, siinä mainitut poikkeukset huomioiden.

Kuitusisältö ilmoitetaan prosenttiosuuden mukaisessa järjestyksessä, asetuksen liitteen I mukaisilla virallisilla kuitunimillä suomeksi ja ruotsiksi. Lyhenteiden käyttö ei ole sallittua.

Kuitusisältö tulee olla pysyvästi kiinnitetty tuotteeseen. Useimmiten kuitusisältö ilmoitetaan tuotteen pesulapussa, jossa on myös tuotteen pesu- ja hoito-ohjeet.

  • Tekstiilituotteiden valmistajat ja myyjät ovat velvoitettuja antamaan kuluttajille opastusta tuotteidensa hoidosta. Pesu- ja hoito-ohjeet on ilmoitettava joko symbolein tai sanallisesti suomeksi ja ruotsiksi. Symbolien käyttö on luvanvaraista ja maksullista. Suomessa luvan myöntää ja merkkien käytössä opastaa Kiwa Inspecta Oy.
  • Tuotteen koko ei ole pakollinen merkintä kulutustavara-asetuksen perusteella. Tieto on kuitenkin asianmukaista antaa, jos se on olemassa ja se voidaan antaa. Esimerkiksi etämyynnissä on lain mukaan annettava tiedot muun muassa tuotteen pääominaisuuksista. Pakatun tuotteen, kuten lakanan koko on mainittava tuotepakkauksessa.
  • Suomessa myytävien tuotteiden tiedot tulee merkitä suomeksi ja ruotsiksi. Vastaavat kielivaatimukset koskevat myös etämyynnissä annettavia tietoja, jos etämyyntimarkkinoinnin katsotaan kohdistuvan Suomeen.

Huom! Tietyillä tuoteryhmillä, kuten leluilla ja henkilönsuojaimilla, on omia erityisvaatimuksia tuotemerkinnöistä.

Tuotemerkinnät kansainvälisessä kaupassa

Euroopan unionin alueella tekstiilituotteiden merkinnöistä ja kuitukoostumuksesta säädetään EU:n tekstiilimerkintäasetuksessa. Sen mukaan tekstiilituotteiden selosteiden tai merkintöjen on oltava sen EU-jäsenvaltion virallisella tai virallisilla kielillä, jonka alueella tekstiilituotteet asetetaan kuluttajan saataville, jollei kyseinen jäsenvaltio toisin säädä. Asetusta sovelletaan sekä yrityksen tiloissa tapahtuvaan kauppaan että verkkokauppaan.

Jokaisen tekstiilituotteita myyvän yrityksen tulee perehtyä oman markkina-alueensa mukaisiin tuotteiden merkintävaatimuksiin. Suomen Tekstiili & Muoti on koonnut jäsenyrityksilleen tietopaketin merkintävaatimuksista kansainvälisessä kaupassa. Tietopakettiin on koottu runsaasti linkkejä keskeisten vientimaiden merkintäsäännöksiin ja tietolähteisiin.

Standardeja kuitusisällöstä

  • SFS-EN ISO 2076:2014 Tekstiilit. Tekokuidut. Sanasto
  • SFS-EN ISO 6938:2015 Tekstiilit. Luonnonkuidut. Nimikkeistö ja määritelmät
  • SFS 4876:1987 Tekstiilit. Kuitusisällön ilmoittaminen

Standardeja voi ostaa SFS-verkkokaupasta.

Suomen Tekstiili & Muoti neuvoo ja kouluttaa jäsenyrityksiään tekstiilituotteiden merkintöihin liittyen. Ota yhteyttä liiton asiantuntijaan!

Tekstiilituotteiden pakolliset merkinnät -opas

Uuteen oppaaseen on koottu kaikki oleellinen tieto, joka yrityksesi tulee tietää tuotteiden pakollisista merkinnöistä.

Siirry jäsensivuille

Katri Pylkkänen

Asiantuntija, tuotteet, materiaalit & vastuullisuus

+358 41 535 4379
katri.pylkkanen@stjm.fi