Tekstiiliala on tärkeä osa Suomen huoltovarmuutta

Tekstiiliala on huoltovarmuuden kannalta keskeisessä roolissa muun muassa terveydenhuollon, viranomaisten ja puolustusvoimien suojavaatteiden, muiden tekstiilien ja varusteiden osalta. Huoltovarmuuden kannalta tekstiiliteollisuuden riippuvuus ulkomaisista välituotteista on kuitenkin korkea. 

Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat myllänneet käsityksiä huoltovarmuudesta ja kyseenalaistaneet yhteiskunnan kriittisten toimintojen riippuvuuden globaaleista arvoketjuista. On selvää, ettei huoltovarmuutta voida rakentaa ainoastaan kansainvälisten markkinoiden ja tuotantoketjujen varaan, vaan Suomessa täytyy olla omaa tuotantoa poikkeustilanteiden varalle.

Suomalaisen tekstiilialan huoltovarmuutta tulee kehittää vastaamaan muuttuneen maailmaan tarpeita, ja takaamaan, että kotimaisella tuotannolla on kapasiteettia vastata kriittisten tuotteiden kysyntään. Julkisilla hankinnoilla on tässä ratkaiseva rooli. Huoltovarmuustarpeet huomioivilla julkisilla hankinnoilla voidaan saada tekstiiliteollisuuden normaaliajan ja kriisinajan toiminta mahdollisimman lähelle toisiaan. Tällöin kriiseihin voidaan reagoida nopeammin, kun esimerkiksi raaka-aineita ja tuotantokapasiteettia on helpommin saatavilla.

Viestimme päättäjille:

  1. Lisätään aktiivista vuoropuhelua sekä edistetään innovaatio- ja tuotekehityskumppanuuksia hankintayksiköiden ja tekstiilialan yritysten välillä. Vuoropuhelun ja kumppanuuksien avulla edistetään hyviä hankintakäytäntöjä ja laadukkaita julkisia hankintoja, vahvistetaan suomalaista osaamista ja lisätään huoltovarmuutta.
  2. Varmistetaan, että hankintayksiköt tuntevat ja ymmärtävät tekstiilitoimialaa ja siihen liittyvän hankinnan erityispiirteitä entistä paremmin. Edistetään käytettävien hankintakriteerien määrittelyä, jotta tekstiilituotteiden hankinnoissa otetaan huomioon hinnan ohella myös laatu sekä ekologisuus, vastuullisuus ja kiertotalousnäkökohdat.
  3. Huomioidaan huoltovarmuus julkisten hankintojen kriteereissä, hankintakäytännöissä ja lainsäädännössä. Varmistetaan, että suomalaisten yritysten tekstiilituotteet tunnistetaan huoltovarmuudelle tärkeiksi ja huoltovarmuusnäkökulma otetaan huomioon hankinta-, tuotannonvaraus- ja varastointipäätöksissä. Lisäksi tulee edistää myös yhteispohjoismaisten ja EU-tason huoltovarmuusvarastointimahdollisuuksien selvittämistä.
  4. Vaikutetaan siihen, että julkiset hankinnat osaltaan edesauttavat rakentamaan Suomeen vastuullista ja kokonaista tekstiilituotteiden arvoketjua, joka turvaa huoltovarmuutta ja jossa huomioidaan myös arvoketjun sisäisen yhteistyön rakentaminen.

Mihail Tchitcherin

Johtava asiantuntija, viestintä & yhteiskuntasuhteet

+358 40 515 1137
mihail.tchitcherin@stjm.fi