Usein kysyttyjä kysymyksiä tuotevirheestä ja sen seuraamuksista

Milloin tavarassa on virhe?

Tavarassa on virhe silloin, kun se ei vastaa lajiltaan, määrältään, laadultaan, kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun, eikä täytä tavaralle asetettuja yleisiä vaatimuksia. Yleisistä vaatimuksista voitaisiin kuitenkin poiketa, jos ostajalle on nimenomaisesti annettu tieto poikkeamasta ja ostaja on sen erikseen ja nimenomaisesti hyväksynyt.

Tavarassa on virhe silloin, jos:

  • Tavara ei sovellu sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseen tai ostajan tarkoittamaan erityistarkoitukseen, jos myyjä on ollut siitä selvillä.
  • Tavara ei ole myyjän antaman kuvauksen, näytteen tai mallin mukainen.
  • Tavara ei vastaa kestävyydeltään sitä, mitä siltä voi yleisesti odottaa (ks. tarkemmin kysymys ”Milloin virhe on myyjän vastuulla”).
  • Tavara ei vastaa lain tai viranomaisten vaatimuksia esimerkiksi tuoteturvallisuudesta.
  • Ostajalle ei tavaran yhteydessä luovuteta tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten tarpeellisia ohjeita, kuten esimerkiksi vaatteen tai tekstiilin hoito-ohjeita.

Joskus voi olla epäselvää, onko tavarassa virhe vai johtuuko vioittuminen jostain muusta syystä, kuten ohjeiden vastaisesta käytöstä. Vian selvittämisestä on ensisijaisesti vastuussa alan ammattilaisena toimiva yritys. Ostajalta ei voi edellyttää kovin tarkkaa analyysiä vian syistä.

Katso lisää esimerkkitapauksista
Esimerkki 1: Sadetakin rikkoutuminen vain lyhyen käytön jälkeen johti kaupan purkuun
Esimerkki 2: Takin laatuvirhe johti kaupan purkuun

Milloin kuluttajan on viimeistään reklamoitava?

Ostaja voi ilmoittaa virheestä valintansa mukaan myyjälle, kaupan välittäneelle elinkeinonharjoittajalle (esim. kauppaedustaja), valmistajalle, muulle aikaisemmalle myyntiportaalle tai takuunantajalle.

Ostajan on ilmoitettava virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen. Ilmoitus katsotaan aina tehdyksi kohtuullisessa ajassa, jos se tehdään kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta.

Edellä mainitusta riippumatta ostaja saa vedota virheeseen milloin tahansa, jos:

  • Yritys on menetellyt törkeän huolimattomasti, kunnianvastaisesti tai arvottomasti. Tästä on kyse esimerkiksi silloin, jos myyjä on valehdellut tai jättänyt kertomatta ostajalle tiedossaan olevasta virheestä.
  • Virhe perustuu siihen, ettei tavara täytä niitä vaatimuksia, jotka sille on asetettu tuoteturvallisuuslain nojalla taikka muissa terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi annetuissa säännöksissä tai määräyksissä.
  • Virhe perustuu siihen, että tavara on muuten terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen.

Milloin myyjä vastaa virheestä?

Tavaran virheellisyys arvioidaan sillä perusteella, millainen tavara oli luovutushetkellä. Jos tavarassa on luovutushetkellä virhe, myyjä vastaa siitä, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Mikäli virhe ilmenee yhden vuoden kuluessa tavaran luovutuksesta, virheen oletetaan olleen tavarassa jo luovutushetkellä ja kuuluvan myyjän vastuulle. Tätä kutsutaan yhden vuoden virheolettamaksi, jonka piiriin kuuluvat kaikki vaatteet ja kengät. Virheolettamaa ei kuitenkaan sovelleta, jos tuotteen normaali kestoikä on tätä lyhyempi kuten esimerkiksi sukkahousuilla.

Myyjä voi joutua vastuuseen tuotteen virheestä myös yhden vuoden virheolettaman jälkeen, jos tuotteen kestoikä normaalikäytössä jää lyhyemmäksi kuin mitä ostaja voi yleisellä mittapuulla edellyttää. Yksittäisen ostajan odotuksilla ei kuitenkaan ole ratkaisevaa merkitystä, vaan tavaran normaalia kestoikää arvioidaan yleisellä mittapuulla. Myös hinta vaikuttaa arviointiin, koska tavaroiden laatuerot heijastuvat usein hintatasossa. Tavaran normaalia kulumista ei pidetä virheenä.

Mikä on valmistajan ja muun aikaisemman myyntiportaan vastuu virheestä?

Maahantuojan, valmistajan ja muun aikaisemman myyntiportaan elinkeinonharjoittajan vastuu virheestä noudattaa samoja periaatteita kuin myyjän vastuu, muttei ole kaikilta osin yhtä laaja. Aikaisemman myyntiportaan edustaja ei vastaa virheestä, joka on syntynyt siitä riippumattomasta syystä vasta sen jälkeen, kun se luovutti tavaran seuraavalle portaalle.

Tilanteessa, jossa ostaja vaatii virheen vuoksi hinnanalennusta tai kauppahinnan palautusta, aikaisemman myyntiportaan edustajalla ei ole velvollisuutta palauttaa ostajalle enempää kuin mitä sen oma sopijapuoli seuraavassa myyntiportaassa voisi samalla perusteella vaatia. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että valmistaja ei ole velvollinen palauttamaan ostajalle kauppahintana enempää kuin sen, mitä jälleenmyyjä maksoi valmistajalle kauppahintana.

Mitä tavaran virheestä seuraa?

Jos tavarassa on virhe, ostaja voi vaatia (etusijajärjestyksessä):

1) Valintansa mukaan joko virheen korjaamista tai tuotteen vaihtamista virheettömään.
Ostajan valinnanvapaus ei kuitenkaan ole ehdoton, sillä jos tavarassa on esimerkiksi vähäinen ja helposti korjattava virhe, saa myyjä yleensä vaihtamisen sijasta korjata tavaran. Velvollisuutta korjata virhettä juuri ostajan vaatimalla tavalla tai lainkaan ei myöskään ole, jos siihen on este, jota myyjä ei voi voittaa, tai jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia. Lisäksi on huomioitava virheen merkitys kaupan kohteelle, virheettömän tavaran arvo sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta ostajalle merkittävää haittaa. 

2) Hinnanalennusta
Jos virheen korjaaminen ja uusi toimitus eivät tule kysymykseen, ostajalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

3) Kaupan purkua, paitsi tilanteessa, jossa virhe on vähäinen
Mikäli hinnanalennus ei tule kyseeseen, ostajalla on oikeus purkaa kauppa, paitsi jos virhe on vähäinen. Virhettä voidaan pitää vähäisenä esimerkiksi silloin, kun se on helposti ja nopeasti korjattavissa.

Katso lisää esimerkkitapauksista
Esimerkki 1: Sadetakin rikkoutuminen vain lyhyen käytön jälkeen johti kaupan purkuun
Esimerkki 2: Takin laatuvirhe johti kaupan purkuun

Yllä mainittujen seuraamusten lisäksi ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Tyypillisiä vahinkoja, joita ostajalle voi aiheutua, ovat erilaiset selvittelykustannukset, kuten matka-, posti- tai puhelinkulut. Ostaja voi niin ikään virhetilanteessa pidättäytyä kauppahinnan maksusta kuitenkin enintään virhettä vastaavalla määrällä. Esimerkiksi ostaja, joka on verkkokaupassa maksanut ostoksensa luottokortilla, voi olla yhteydessä luottokorttiyhtiöönsä sen ohjeistamalla tavalla ja kertoa oikeudestaan maksun pidättämiseen.

Mikä on takuun merkitys?

Takuu on kuluttajalle annettava vapaaehtoinen lisäetu, mikä tarkoittaa sitä, että myyjä vastaa lakia laajemmin tuotteen käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista takuun voimassaoloaikana. Takuu on aina annettava kirjallisesti tai sähköisesti siten, että ostaja voi tallentaa ja toisintaa sen muuttumattomana.  Tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla takuun voimassaoloaikana. Tämän vuoksi on tärkeätä, että yritys määrittelee tarkasti, mitä takuu pitää sisällään. Myyjän vastuu ei riipu siitä, onko vian alkusyy ollut olemassa jo silloin, kun tavara luovutettiin ostajalle. Ostajan ei tarvitse näyttää, että virhe oli tavarassa jo ostohetkellä. Vastuusta vapautuakseen takuun antajan on osoitettava, että tavaran huonontuminen johtuu todennäköisesti tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta syystä.

Myyjän pitää oikaista virhe laissa määriteltyjä periaatteita noudattaen, jos takuuehdoissa ei ole ostajan kannalta edullisempia määräyksiä. Ostajan kannalta edullisempi määräys voi olla esimerkiksi takuusitoumukseen sisältyvä lupaus palauttaa ostajalle rahat takaisin vähäisenkin virheen johdosta. Takuu ei vapauta takuun antajaa lainmukaisesta virhevastuusta.

Varpu Laankoski

Lakimies, TES- ja työlainsäädäntöasiat, lakiasiat (esim. IPR- ja sopimusasiat)

+358 44 531 4624
varpu.laankoski@stjm.fi