European Fashion Alliance: Nyt on aika muodin kukoistavalle ja luovalle tulevaisuudelle

Vihreämpi, innovatiivisempi, luovempi – muotialan eurooppalaisen kattojärjestön EFA:n jäsenet kokosivat ensimmäisessä Gran Canarian huippukokouksessa toimenpidepaketin ja toimia eurooppalaisen muotiteollisuuden kestävän ja inklusiivisen tulevaisuuden puolesta.

Jutun pääkuva: EFA:n huippukokouksen edustajat Maspalomasissa kuvattuna kesäkuussa 2022

Frankfurtissa kesäkuussa 2022 perustetun European Fashion Alliancen (EFA) jäsenet kokoontuivat ensimmäiseen huippukokoukseensa Maspalomasiin 19. ja 20. lokakuuta Gran Canarian Swim Week -tapahtumassa, joka on ainoa eurooppalainen uimapukuihin keskittyvä muotitapahtuma.  Huippukokoukseen osallistui 59 edustajaa 23:sta Euroopan maasta, ja kokouksen tavoitteena oli keskustella ja sopia toimenpidepaketista ja toimista, joilla voidaan tukea ja edistää tarvittavaa muutosprosessia Euroopan muotiteollisuudessa.   

Yksi kokouksen pääaiheista oli Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin vuonna 2019 laatima Green Deal -sopimus kasvihuonekaasujen nettopäästöjen vähentämiseksi nollaan vuoteen 2050 mennessä, johon myös muotiteollisuuden on kiireellisesti osallistuttava EFA:n sitoumuksen mukaisesti.

European Fashion Alliancen tavoitteena on edistää merkittävästi CO-neutraaliin, ympäristön kannalta kestävään, myrkyttömään ja täysin kiertotalouteen perustuvaan tekstiiliteollisuuteen siirtymistä sekä lisätä muotituottajien, suunnittelijoiden ja kuluttajien tietoisuutta.  Tätä varten Gran Canarian kokouksessa määriteltiin kohdennetuille toimille neljä peruspilaria: kestävä kehitys, koulutus, politiikka ja innovointi. 

European Fashion Alliance uskoo, että kestävyys ja digitaalinen muutos yhdessä innovaatioiden, koulutuksen ja työmarkkinatoimenpiteiden kanssa ovat liikkeellepanevia voimia, jotka saavat muotialan tuottamaan tekstiilejä, jotka ovat kestävämpiä, korjattavampia, uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä. Siirtymäprosessin nopeuttamiseksi EFA keskittyy myös kulttuurienväliseen vaihtoon ja vuorovaikutukseen luovan työn tekijöiden välillä ja tukee nuoria lahjakkuuksia muutoksen liikkeellepanevina voimina toimien, tutkimuksen ja kampanjoinnin avulla. 

Vuosina 2023–2027 European Fashion Alliance muuntaa tämän vakaumuksen neljäksi päätavoitteeksi, jotka perustuvat neljään määriteltyyn peruspilariin: 

  1.  Eettisten, sosiaalisten ja kestävien käytännesääntöjen määrittely EFA:n jäsenille ja siten myös muotiteollisuudelle.
  2. Uusi muotialan vihreä sopimus, joka edustaa muotikulttuuria ja liiketoimintaa ja joka perustuu eurooppalaiseen kierto- ja sosiaaliseen muotiekosysteemiin, joka perustuu jaettuun dataan ja yhteiseen mittaustietojärjestelmään.
  3. Kestävän ja teknologisen koulutuksen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen vastuun käytäntöjen luominen ja täytäntöönpano EFA:n keskeisille sidosryhmille.
  4. Z-sukupolven ja uusien sukupolvien voimaannuttaminen johtavana voimana muotiteollisuuden digitaalisessa, kiertävässä ja sosiaalisessa muutoksessa 

EFA:n jäsenet ovat yhtä mieltä siitä, että allianssin visio ja tavoitteet on muutettava konkreettisiksi toimintasuunnitelmiksi ja poliittisiksi kehyksiksi seuraavien kahden tai kolmen vuoden aikana muutoksen aikaansaamiseksi. Tämä voidaan saavuttaa vain vankalla ymmärryksellä muotiteollisuuden tarpeista ja haasteista, erityisesti luovista ja muotoiluun suuntautuneista sidosryhmistä.

EFA käynnistää vuonna 2023 jäsentensä kautta euroopanlaajuisen kyselytutkimuksen, jossa tutkitaan muoti- ja tekstiiliteollisuudessa toimivien mikroyritysten sekä pienten, keskisuurten ja suurten yritysten sekä koulutus- ja tutkimusalan ja muiden teollisuuteen liittyvien sidosryhmien tarpeita ja haasteita. 

Tästä tutkimuksesta saadun tiedon perusteella EFA:n pitäisi pystyä luomaan ensisijaiset poliittiset puitteet vastauksena nykyiseen lainsäädäntöön, joka perustuu muun muassa kestävää kehitystä ja kiertotaloutta koskevaan eurooppalaiseen strategiaan sekä uusien muotialaa ja luovia aloja tukevien EU-käytäntöjen ja ohjelmien luomiseen. Lisäksi EFA ottaa nuoret lahjakkuudet ja äänet mukaan ja voimaannuttaa heitä osallistumaan aktiivisesti organisaation johtotehtäviin ja toimintaan vakiintuneiden tuotemerkkien ja organisaatioiden rinnalla. 

 

EFA koostuu 29 jäsenjärjestöstä, joiden joukossa on useita muotiorganisaatioita, muotiviikkoja sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksia, ja se edustaa yli 10 000 eurooppalaista muotialan yritystä mikroyrityksistä suuriin yrityksiin.  Suomen Tekstiili & Muoti on EFA:n jäsen.

 

Marja-Liisa Niinikoski

Toimitusjohtaja

+358 40 538 4541
marja-liisa.niinikoski@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Tuore raportti: Digitaalisen ja fyysisen kokemuksen integrointi elinehto muotialan yrityksille

Esiselvitys: Tuottajavastuumallien tavoitteiden toteutuminen edellyttää todellisen kiertotalousmarkkinan syntymistä

Uutishuone