Ekosuunnitteluasetus hyväksytty: yritysten näkökulmien huomioiminen tuoteryhmäkohtaisten kriteerien valmistelutyössä on erittäin tärkeää

Kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskeva asetus eli niin sanottu ekosuunnitteluasetus (ESPR) julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 28.6., ja se astuu voimaan 20 päivää julkaisun jälkeen. Tekstiilien ympäristökestävyys- ja tietovaatimukset astuvat voimaan aikaisintaan vuonna 2027.

Ekosuunnitteluasetuksella luodaan puitteet ekologisen suunnittelun vaatimuksille, jotka tuotteiden tulee täyttää ennen markkinoille saattamista. Asetus sisältää lähes kaikille fyysisille tuotteille asetettavat ympäristökestävyysvaatimukset ja tietovaatimukset eli vaatimuksen digitaalisesta tuotepassista. Asetuksessa määritellään myös myymättä jääneiden vaatteiden ja jalkineiden hävittämiskiellosta sekä pakollisista julkisten hankintojen ympäristökestävyysvaatimuksista. 

Uusi asetus kumoaa aiemman ekosuunnitteludirektiivin, joka on koskenut ainoastaan sähköä käyttäviä laitteita. Asetuksen myötä ekosuunnittelu tulee kohdentumaan laajemmalle joukolle tuotteita, laajemmilla kriteereillä, jotka räätälöidään tuoteryhmäkohtaisesti. 

”Asetuksessa esitetyt toimet kasvattavat parhaimmillaan ympäristön kannalta kestävämpien tuotteiden määrää markkinoilla, mutta asettavat samalla nykyistä merkittävästi enemmän pakollisia vaatimuksia tuotteille ja siten yritystoiminnalle. Erityisesti pienten yritysten tukeminen kansallisesti ja koko Euroopan laajuisesti on tässä isossa muutoksessa tärkeää ”, sanoo Katri Pylkkänen, Suomen Tekstiili & Muodin materiaali- ja vastuullisuusasiantuntija. 

Asetuksen voimaantulon jälkeen, komissiolta odotetaan työsuunnitelmaa, joka kertoo, mille tuoteryhmille ekosuunnittelukriteereitä tullaan laatimaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Tiedossa on jo kuitenkin, että tekstiilituotteet ovat yksi ensimmäisistä priorisoitavista tuoteryhmistä. Tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset saatetaan voimaan delegoiduilla säädöksillä, jotka astuvat voimaan aikaisintaan 18 kuukautta niiden julkaisun jälkeen. 

Ensimmäisten tuoteryhmien ympäristökestävyys- ja tietovaatimukset astuvat voimaan aikaisintaan vuonna 2027. 

Tekstiilituotteiden ekosuunnittelukriteerit jo valmisteilla 

Ekologisella suunnittelulla tarkoitetaan sitä, että ympäristönäkökulma otetaan huomioon jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa. Sen tavoitteena on, että tuotteiden ympäristövaikutus olisi koko niiden elinkaaren ajan mahdollisimman vähäinen. Ekosuunnittelukriteerit voivat liittyä esimerkiksi tuotteiden kestävyyteen ja korjattavuuteen, kierrätettävyyteen ja kierrätyskuitusisältöön, ympäristöjalanjälkeen tai haitallisten, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä hankaloittavien, aineiden rajoittamiseen. 

Soveltamisalaan kuuluvien tuoteryhmien ekosuunnittelukriteerit tulevat pohjautumaan komission teettämiin valmistelemiin tutkimuksiin (preparatory study), vaikutustenarvioihin ja sidosryhmien kuulemisiin. Komission aikeissa on lisäksi perustaa ekosuunnittelufoorumi, jonka tarkoituksena on tuoda laajasti sidosryhmien näkemyksiä mukaan työohjelmien ja ekosuunnitteluvaatimusten laadintaan. 

Tekstiilituotteita koskevien kriteerien valmistelutyö käynnistyi vuoden 2023 aikana kiinnostuneille sidosryhmille kohdennettuna kuulemisena. Alkuvuonna 2024 komission työtä tukeva Joint Research Center julkaisi ensimmäisen raporttinsa Preparatory study on textiles for product policy instruments, 1st Milestone. Se pitää sisällään tutkimuksiin pohjaavia arvioita tekstiilituotteita koskevasta soveltamisalasta, markkinasta ja ympäristövaikutuksista, kuluttajakäyttäytymisestä, julkisista hankinnoista ja EU-ympäristömerkinnästä. 

Digitaalinen tuotepassi parantaa tekstiilituotteen jäljitettävyyttä 

Digitaalinen tuotepassi on keskeinen osa ekosuunnitteluasetusta ja väline, jolla mahdollistetaan, että kestävyyteen, kiertotalouteen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tuoteryhmäkohtaiset tietovaatimukset ovat digitaalisesti kaikkien sidosryhmien saatavilla läpi tekstiilituotteen arvoketjun. 

Digitaaliseen tuotepassiin liittyvät tietovaatimukset tulevat täydentämään ekosuunnitteluvaatimuksia kattaen esimerkiksi olennaisia tietoja, jotka voivat vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen tai miten tuotteen kanssa tulee toimia sen elinkaaren loppuvaiheessa. Tuotepassin odotetaan parantavan merkittävästi tuotteen jäljitettävyyttä sen koko elinkaaren ajalta, vaarantamatta kuitenkaan liikesalaisuuksien suojaa.  

Digitaaliseen tuotepassiin liittyy useita ulottuvuuksia, tietovaatimuksista standardointiin sekä digitaalisten ratkaisujen suunnittelusta ohjeistuksiin ja tukeen. Standardointityö on käynnistetty ja määrittelyn odotetaan valmistuvan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Työ tekstiilituotteisiin liittyvien tietovaatimuksien osalta käynnistynee julkisesti syksyn 2024 aikana ja vaatimukset määritellään tuoteryhmäkohtaisessa säädöksessä. Samalla tullaan myös vahvistamaan esimerkiksi millä tasolla tuotepassi tulee olla tekstiilituotteiden osalta saatavilla (malli, erä vai kappale), tietoväline sekä ajanjakso, jonka aikana digitaalisen tuotepassin on oltava saatavilla.   

”Suomen Tekstiili & Muoti on mukana EU:n CIRPASS 2 -hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda ymmärrystä digitaalisen tuotepassiin liittyvistä standardeista ja kehittää niiden pohjalta käytännön ratkaisuja tuotepassin toteutukselle”, sanoo Emilia Gädda, Suomen Tekstiili & Muodin johtava vastuullisuus- ja kiertotalousasiantuntija. 

Pakolliset vaatimukset julkisille hankinnoille 

Ekosuunnitteluasetuksen mukaan tuoteryhmille, joille on jo olemassa delegoitu säädöksensä, voidaan tulevaisuudessa asettaa pakollisia julkisten hankintojen kestävyysvaatimuksia. Nämä vaatimukset tullaan asettamaan erikseen täytäntöönpanosäädöksen kautta ja ne linkittyvät tekstiilituotteille annettuihin kriteereihin. 

”Kestävyyskriteereiden ulottaminen julkisiin hankintoihin on erinomainen asia, sillä julkisilla hankinnoilla on merkittävä vaikutus vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta tukevien ratkaisujen kysynnän luomiseen ja markkinoiden kasvattamiseen”, sanoo Emilia Gädda. 

Myymättä jääneiden kulutustuotteiden hävittämiskielto 

Juuri hyväksytyssä ekosuunnitteluasetuksessa kielletään myös tiettyjen myymättä jääneiden vaatteiden, vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden hävittäminen. Asetuksen liitteessä VII on kuvattu yksityiskohtaisesti tuotteet, joita kielto koskee. Hävittämiskielto astuu voimaan suurille yrityksille 19.7.2026 alkaen ja keskisuurille yrityksille 19.7.2030 alkaen. Pienet ja mikroyritykset ovat soveltamisalan ulkopuolella. 

Hävittämiskiellon lisäksi soveltamisalaan kuuluvien yritysten, jotka poistavat käytöstä myymättä jääneitä kulutustuotteita, tulee säännöllisesti julkaista tieto hävitettyjen tuotteiden määrästä, perusteet hävittämiselle sekä tieto siitä, kuinka suuri osuus hävitettävistä tuotteista on ohjautunut uudelleenkäyttöön, kierrätykseen tai muuhun hyödyntämiseen. Tämän lisäksi yritysten tulee julkaista tietoa siitä, mitä toimenpiteitä ne ovat tehneet hävittämisen ehkäisemiseksi.  

EU-ympäristömerkki uudistetaan olemaan linjassa ekosuunnittelun kanssa 

Tulevaisuudessa tuotteet, joilla on EU:n ympäristömerkki tulevat automaattisesti olemaan ekosuunnitteluasetuksen ja tuoteryhmäkohtaisten delegoitujen säädösten vaatimusten mukaisia. EU:n ympäristömerkin kriteerit tullaan päivittämään, jotta ne ovat linjassa asetuksen vaatimusten kanssa ja osoittavat ns. best in class -tuotteet. 

Kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskeva asetus 

 

Pysy ajantasalla

Seuraa tekstiilikriteerien valmistelutyötä, osallistu sidosryhmätyöhön ja tutustu dokumentteihin komission verkkosivuilla.

Lue lisää

Emilia Gädda

Johtava asiantuntija, vastuullisuus & kiertotalous

+358 41 545 8142
emilia.gadda@stjm.fi

Katri Pylkkänen

Asiantuntija, tuotteet, materiaalit & vastuullisuus

+358 41 535 4379
katri.pylkkanen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Kestävyyssääntely etenee – yritysvastuudirektiivi astuu voimaan heinäkuussa

Tuottajavastuu ja viherväittämädirektiivi etenevät EU:ssa

Uutishuone