Hae yhteishaussa vaatetusalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja kouluttaudu kiertotalouden ja vastuullisuuden asiantuntijaksi

Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa ainoana korkeakouluna Suomessa vaatetusalalle suuntaavaa vestonomi-koulutusta sekä sen ylempää korkeakoulututkintoa. Tänä keväänä yhteishaussa mukana oleva vestonomi (YAMK) -tutkinto on uudistunut painottamaan vastuullisuutta ja kiertotaloutta tekstiili- ja muotialalla. Kysyimme tutkintovastaava Essi Karellilta uudistuneesta tutkinnosta.

Miksi vestonomi (YAMK) -tutkintoa päätettiin lähteä uudistamaan ja mikä muuttui vanhaan nähden?

Tekstiili- ja vaatetusalalla pyritään nyt vahvasti kohti kiertotaloutta, vastuullisempia toimintatapoja ja hiilineutraaliutta. Jotta tämä kaikki ei olisi vain utopistinen haave, monien alan yritysten on uudistettava käytänteitään, prosessejaan, yhteistyöverkostojaan ja jopa ansaintalogiikkaansa. Vestonomi (ylempi AMK) -tutkintoa lähdettiin uudistamaan nämä muutospaineet huomioon ottaen.

Vastuullisuuden eri teemat oli huomioitu myös aiemmassa tutkinnossa, mutta eivät siinä määrin kuin uudistetussa tutkinnossa: Vanha opetussuunnitelma keskittyi pitkälti hankintajohtamiseen, laadunhallintaan ja näihin liittyviin vastuullisuuskysymyksiin. Uudistuneessa opetussuunnitelmassa nämä tärkeät osaamiset ovat yhä mukana, mutta pienemmällä opintopistemäärällä.

Uudistuneessa vestonomi (YAMK) -tutkinnossa vastuullisuuskysymyksiä lähestytään lisäksi kiertotalousliiketoiminnan kehittämisen, vastuullisuuden arvioinnin ja mittaamisen sekä brändin vastuullisuusviestinnän näkökulmista.

Kenelle tutkinto soveltuu erityisen hyvin?

Vestonomi (YAMK) -tutkinto soveltuu erityisen hyvin tekstiili- ja vaatetusalalla jo työskenteleville henkilöille, jotka kaipaavat päivitystä ammatilliseen osaamiseensa, uusia haasteita ja ylemmän korkeakoulututkinnon tuomaa pätevyyttä. Tutkinto puhuttelee varmasti sellaisia henkilöitä, jotka haluavat ennakoida, kehittää ja johtaa alansa prosesseja sekä luoda uudenlaista toimintakulttuuria.

Koulutukseen voi hakea mm. vestonomin, artenomin, muotoilijan, tekstiili- ja vaatetusalan insinöörin sekä kauppatieteiden pohjakoulutuksilla. Kaikilta hakijoilta edellytetään vähintään kahden vuoden työkokemusta tekstiili- ja vaatetusalalta.

Millaisiin työtehtäviin tutkinto antaa osaamista?

Opintojen kantavia teemoja ovat vastuullisuus ja pyrkimys tekstiilien kiertotalouteen, läpinäkyvyys, digitaalisuus sekä alan toimintatapojen ja prosessien kehittäminen. Opinnot tarjoavat valmiuksia toimia erilaisissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä tekstiili- ja vaatetusalan yrityksissä. Opinnot antavat myös eväitä tekstiili- ja vaatetusalan yrittäjille, joiden työkenttä on usein laaja.

Tutkinto on mahdollista suorittaa oman työn ohessa. Miten hyvin opiskelun pystyy sitomaan osaksi omassa työssä kehittymistä?

Vestonomi (YAMK) -koulutus koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta, itsenäisesti suoritettavista tehtävistä sekä ryhmätehtävistä. Tehtävät pyritään suunnittelemaan siten, että opiskelija pystyy kytkemään ne mielekkäästi oikeisiin työelämän tilanteisiin ja haasteisiin, ja näin ollen soveltamaan oppimaansa käytännössä omassa toimintaympäristössään.

Tutkintoon sisältyy 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka on työelämälähtöinen tutkimuksellinen kehittämishanke. Työn toimeksiantajana on usein opiskelijan oma työnantaja. Opinnäytetyön tuloksena voi syntyä uusi ratkaisu (esim. tuote, palvelu, prosessi tai työtapa), minkä myötä opiskelija pääsee osoittamaan asiantuntijuuttaan omassa toimintaympäristössään.

Mitä muuta haluat kertoa tutkinnosta?

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä (op) ja sen suoritusaika on 1,5 vuotta. Opetusta järjestetään 2–4 päivänä kuukaudessa. Opetuspäiviin on useimmiten mahdollista osallistua etäyhteyden kautta, eli tutkintoon on siten matalampi kynnys hakeutua ympäri Suomen. Opetuspäivien lisäksi opiskelijan tulee varata aikaa myös itsenäiseen opiskeluun. Opetus tapahtuu pääasiallisesti suomeksi, mutta osa opetuksesta ja oppimateriaalista on englanninkielistä.

Hakeutuminen vestonomi (YAMK) -tutkintoon tapahtuu korkeakoulujen yhteishaun kautta 16.-30.3.2022 välisenä aikana. Lisäksi hakuun liittyy ennakkotehtävä, joka löytyy Metropolian verkkosivuilta.

 

Lue lisää:

Metropolia: Vestonomi (YAMK) -tutkinnon esittelysivu

Vestonomi (YAMK) -tutkinnon opetussuunnitelma

Valintaperusteet ja hakukelpoisuusvaatimukset

Ajankohtaista aiheesta

Vaikuta tekstiili- ja muotialan osaamiseen ja vetovoimaan – haku uuteen vaikuttajaryhmään on nyt käynnissä!

Opiskelemaan tekstiili- ja muotialaa? Kevään yhteishaku on käynnissä!

Uutishuone