Komission tuore tekstiiliekosysteemin siirtymäväylä listaa 50 toimenpidettä alan murroksen edistämiseen

Euroopan komissio julkaisi tekstiiliekosysteemin siirtymäväylän 6. kesäkuuta 2023. Siirtymäväylässä analysoidaan, mitä digitalisaatio ja vihreä siirtymä, eli niin kutsuttu kaksoissiirtymä, sekä eurooppalaisen teollisuuden tarvitsema kilpailukyvyn ja resilienssin eli häiriönsietokyvyn kasvattaminen merkitsevät tekstiiliekosysteemille. Siirtymäväylä myös listaa, mitä EU:n, jäsenvaltioiden ja toimialan sitoumuksia ja toimia siirtymän tukemiseksi tarvitaan.

Euroopan komissio käynnisti keväällä 2022 yhteiskehittämisprosessin eurooppalaisen tekstiiliekosysteemin siirtymäväylän kehittämiseksi. Suomen Tekstiili & Muoti osallistui valmisteluun sekä suoraan että eurooppalaisen kattojärjestö EURATEXin kautta. Tuore raportti sisältää 50 toimenpidettä, joilla tuetaan tekstiilialan kaksoissiirtymää, pitkän aikavälin resilienssiä ja kilpailukykyä. Tekstiiliekosysteemin siirtymäväylä rakentuu seuraavista osista:  

1) Kestävä kilpailukyky (13 toimenpidettä) 

Kestävän kilpailukyvyn toimenpiteisiin sisältyy muun muassa vapaakauppasopimusten hyödyntämisen ympäristö- ja sosiaalisen vastuun edistämiseksi kolmansissa maissa, tehostettu markkinavalvonta, EU:n tuki pk-yrityksille ja toimijoiden, erityisesti pk-yritysten tukeminen vihreässä siirtymässä esimerkiksi EU:n Ecolobel-merkinnän ja vihreiden julkisten hankintojen avulla. 

2) Sääntely ja julkinen hallinto (5 toimenpidettä) 

Keskeiset raamit sääntelyn ja julkisen hallinnon toimenpiteisiin tuo EU:n tekstiilistrategia. Sen toimeenpanoon liittyen komissio sitoutuu tekemään niin kutsuttuja pk-testejä, joilla selvitetään, mitä vaikutuksia ehdotetuilla lainsäädäntöuudistuksilla on pk-yrityksiin. Tekstiilistrategian keskeisiä aloitteita ovat muun muassa digitaalinen tuotepassi, tekstiilimerkintöjen uudistus ja laajennettu tuottajavastuu. 

3) Sosiaalinen ulottuvuus (4 toimenpidettä) 

Kaksoissiirtymällä tulee olemaan merkittävä vaikutus tekstiilialan työpaikkoihin ja osaamiseen. Se voi myös lisätä EU:ssa työpaikkoja, erityisesti kiertotalouden alalla. Sosiaalisen ulottuvuuden keinoissa mainitaan esimerkiksi tekstiilialan työnantajien ja työntekijöiden työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vahvistaminen sekä EU:n Pact for Skills -ohjelman hyödyntäminen, jotta työntekijöillä on kaksoissiirtymään tarvittava osaamista.  

4) Tutkimus ja innovaatiot, tekniikka ja teknologiset ratkaisut (9 toimenpidettä) 

TKI-katon alla on toimenpiteitä T&K-toimien tukemiseen, esimerkiksi investoinnit Euroopan tekstiiliteollisuuden tutkimukseen ja innovointiin Horisontti Eurooppa -ohjelmassa, ja rahoitusta uusille teknologioille ja tekstiiliteollisuuden digitalisoinnille InvestEU:n kautta. Myös yrityksille suunnatut digi-innovaatiohubit, digitaalisen tuotepassin prototyyppien testaushankkeet sekä tarvittavien IT-standardien ja protokollien kehittäminen mainitaan.  

5) Infrastruktuuri (5 toimenpidettä) 

Infrastruktuurin osalta siirtymäväylä sisältää jätepuitedirektiivin toimeenpanon ja EURATEX ReHubs -tekstiilikierrätyskeskusten luomisen. Työlistalla on myös eurooppalaisen data-avaruuden hyödyntäminen dataperusteisten liiketoimintamallien luomiseksi sekä uusiutuvan energian rahoituksen lisääminen. 

6) Osaaminen (6 toimenpidettä) 

Osaamisasioiden aloite EU Pact for Skillsiä halutaan täydentää tekstiilialan kannalta tärkeissä jäsenvaltioissa perustamalla tekstiileihin keskittyneitä paikallisia kumppanuuksia. Niissä on mukana yritykset, koulutuksentarjoajat, ammattiliitot ja muut sidosryhmät. Tarkoituksena on yhdessä kehittää osaamista ja uudelleenkoulutusta. Myös digitaali-innovaatiokeskittymät tukevat muuttuvalla tekstiilialalla tarvittava digiosaamista.  

7) Investoinnit ja rahoitus (4 toimenpidettä) 

Toimenpiteissä mainitaan tekstiilien T&K:n tukeminen Horisontti Euroopan alla, mahdollisesti uuden tekstiiliekosysteemin kumppanuusohjelman kautta. Myös niin kutsuttuja vihreitä julkisia hankintoja halutaan edistää ja EU:n Teknisen tuen välinettä (Technical Support Instrument, TSI) halutaan hyödyntää vastuullisuuden, digitalisaation, resilienssin ja sosiaalisen ulottuvuuden tukemiseen tekstiilialan murroksessa.  

8) Ekosysteemin valmius tukea EU:n strategista riippumattomuutta ja puolustusta (4 toimenpidettä) 

Tekstiiliekosysteemin kilpailukyky ja resilienssi ovat avaimia Euroopan talouden ja yhteiskunnan strategiseen autonomiaan. Tekstiilit ovat tärkeitä myös puolustusteollisuudelle. Euroopan puolustusrahaston varoja aiotaan käyttää tekstiiliteollisuutta edistäviin hankkeisiin. Toimenpiteissä mainitaan myös yhteistyö kansallisten puolustusviranomaisten kanssa sekä toimia, joilla varaudutaan sotatilaan. 

Mitä seuraavaksi?  

Seuraavaksi komissio aikoo perustaa verkkoon siirtymäväylän tukialustan, jolla tuetaan sidosryhmien (yritykset, toimialajärjestöt, ammattiliitot ja viranomaiset) yhteistyötä. Komissio toivoo sidosryhmiltä sitoumuksia, joilla siirtymäväylän toimia viedään eteenpäin. Siirtymäväylän edistymistä seurataan myös EU:n teollisuusfoorumin puolelta.  

Lataa Tekstiiliekosysteemin siirtymäväylä -raportti

  • Transition pathway for the textiles ecosystem

    transition pathway for the textiles ecosystem-ET0323223ENN.pdf

    Lataa

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta & rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Julkinen kuuleminen CMR-aineiden rajoitusehdotuksesta lastentarvikkeissa auki 29.9. saakka

STJM mukana Suomen luonnon monimuotoisuuden strategian ja toimintaohjelman työryhmässä

Uutishuone