Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan: tekstiili- ja muotiala kannattaa tavoitteita ja tukee niiden toteutumista

Suomen Tekstiili & Muoti ry on jättänyt vastauksen ympäristöministeriön lausuntopyyntöön Suomen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (KAISU).

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa esitetään, millä toimilla ihmisen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään taakanjakosektorilla. Lisäksi suunnitelmassa tarkastellaan poikkileikkaavia teemoja, kuten alueellisen ilmastotyön ja kulutuksen merkitystä.

Suomen Tekstiili & Muoti kannattaa suunnitelman tavoitteita ja on omalta osaltaan sitoutunut edistämään hiilineutraalia suomalaista tekstiili- ja muotialaa vuoteen 2035 mennessä.

”Näemme erittäin positiivisena, että suunnitelmassa on tarkasteltu sektorikohtaisten toimien lisäksi myös poikkileikkaavia teemoja sekä tunnistettu kulutuksen ja kuluttajien merkitys ilmastopolitiikassa”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtava asiantuntija Satumaija Levón.

Liiton näkemyksen mukaan suunnitelmassa on esitetty kattavasti erilaisia toimenpiteitä päästövähennysten toteuttamiseen. Keinojen toteutuksessa kustannustehokkuutta tulee kuitenkin käyttää keskeisenä arviointikriteerinä. Lisäksi liitto nostaa lausunnossaan esille, että ennakoitavuus ja pitkäjänteisyys ovat toteutuksessa tärkeitä.

Kulutuksen merkitys tunnistettu – informaatio-ohjauksen rinnalle tarvitaan kannustimia

”Suunnitelmassa on mielestämme erinomaisesti tunnistettu, että kulutuksen kokonaiskestävyyttä voi lähtökohtaisesti parantaa vain useilla yhtäaikaisilla ja pitkäkestoisilla keinoilla. Esitetyt keinot painottuvat kuitenkin tietoisuuden lisäämiseen. Rinnalle tarvitaan  yrityksille myös tukea ja kannustavia elementtejä”, sanoo Levón.

Suomen Tekstiili & Muoti pitää tärkeänä, että informaatio-ohjauksen lisäksi myös taloudellisten kannusteiden ja lainsäädännön kautta vaikutetaan kulutuksen kokonaiskestävyyden tavoitteiden saavuttamiseen.

Suunnitelmassa on esitetty kulutusverotuksen suuntaamista ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioivaan suuntaan. Kestävää kuluttamista ja tuotetarjontaa voitaisiin liiton mukaan edistää myös tarjoamalla erityisesti pk-yrityksille neuvontaa ja maksuttomia työkaluja elinkaaripäästöjen arviointiin.

Poikkisektoraaliset toimet tärkeä osa kokonaisuutta

Suomen Tekstiili & Muoti pitää erittäin positiivisena, että suunnitelmassa on huomioitu myös poikkisektoraaliset toimet, kuten julkisten hankintojen, kiertotalouden ja biotalouden avulla saavutettavat päästövähennysmahdollisuudet.

Liitto pitää tärkeänä, että keskeisten kiertotaloustoimien toteuttamiseksi ja päästövähennysten saavuttamiseksi vähäpäästöistä innovaatiotoimintaa ja positiivista hiilikädenjälkeä tuottavaa toimintaa tuetaan konkreettisesti. Suunnitelmassa esitettyjen vapaaehtoisten sopimusten rinnalle liitto peräänkuuluttaa yrityksille kannustimia siirtymän toteuttamiseen.

Biotalouden toimenpiteiden osalta liitto pitää tärkeänä, että suunnitelmassa esitetty biotalouden vihreän siirtymän TKI-ohjelma toteutetaan. Myös biotalouden arvonlisän kasvattamiseen tähtääville innovaatioille ja investoinneille on turvattava riittävä rahoitus.

Lisäksi suunnitelman mukainen huomion kiinnittäminen julkisten hankintojen rooliin sekä ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien nostaminen hankintalainsäädännön tavoitteisiin on liiton mielestä erittäin tarpeellista ja kannatettavaa.

Ajankohtaista aiheesta

Tuore raportti: Digitaalisen ja fyysisen kokemuksen integrointi elinehto muotialan yrityksille

Esiselvitys: Tuottajavastuumallien tavoitteiden toteutuminen edellyttää todellisen kiertotalousmarkkinan syntymistä

Uutishuone