Lausunto yritysvastuulaista: Asianmukaisen huolellisuuden velvoitetta tulee edistää vähintään EU-tasolla

Suomen Tekstiili & Muoti ry on jättänyt lausunnon työ- ja elinkeinoministeriön teettämään kansallista yritysvastuulainsäädäntöä koskevaan oikeudelliseen selvitykseen. Näkemyksemme mukaan ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevan asianmukaisen huolellisuuden velvoitetta tulee edistää vähintään EU-tasolla.

Vastuullisuus on jo vuosia ollut Suomen Tekstiili & Muoti ry:n strateginen painopistealue ja pidämme erittäin tärkeänä, että Suomi edistää vastuullista yritystoimintaa.

Selvitys nostaa mielestämme hyvin esiin, kuinka haastavaa kaikille toimialoille soveltuvan asianmukaisen huolellisuuden prosessin määritteleminen käytännössä on. Liitto haluaakin korostaa, että yritysten tulee pystyä selkeästi arvioimaan niille mahdollisessa lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

”Huolellisuusvelvoitteen ulottaminen yritysten alihankkijoihin ja heidän alihankkijoihinsa on keskeinen kysymys sen suhteen, kuinka paljon resursseja mahdollisen lainsäädännön toimeenpano vaatii. Olisimme toivoneet selvitystyöhön laajempaa vaikutusarviointia erityisesti pk- ja mikroyritysten näkökulmasta”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtava asiantuntija Satumaija Mäki.

Hankekuvauksen mukaan selvitystyössä oli tarkoitus kartoittaa ja arvioida myös muita kuin lainsäädännöllisiä ohjauskeinoja. Liiton näkemyksen mukaan selvitystyö jäi muiden toteutusvaihtoehtojen tarkastelun osalta puutteelliseksi. Yhdymme kuitenkin selvityksessä esitettyyn näkemykseen siitä, että yritysten ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaa osaamista ja tietoisuutta tulee ja voidaan edistää myös ei-sitovien ohjeistuksien ja neuvonnan avulla.

Kansallinen lainsäädäntö ei saa heikentää suomalaisyritysten toimintaedellytyksiä

Yritysvastuun sääntelyyn liittyvä keskustelu on edennyt vauhdikkaasti EU-tasolla oikeudellisen selvitystyön käynnistämisen jälkeen. Tekstiili & Muoti ry:n näkemyksen mukaan kansallisen lainsäädännön valmistelutyö tulisi nykyisessä tilanteessa lopettaa, ja Suomen tulisi ottaa aktiivinen rooli ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevan asianmukaisen huolellisuuden edistämisessä vähintään EU-tasolla.

”Selvitystyössä todetaan, että kansallinen lainsäädäntö saattaisi johtaa suomalaisille tai Suomessa toimiville yrityksille korkeampaan vaatimustasoon suhteessa muihin eurooppalaisiin maihin. Tämäntyyppiset tilanteet on ehdottomasti vältettävä, ja mahdollisen lainsäädännön valmistelussa huomioitava vaikutukset suomalaisyritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailuun”, sanoo Mäki.

Tekstiili- ja muotialan valmistusketjut ovat tyypillisesti moniulotteisia ja globaalisti pirstaloituneita. Raaka-aineen viljely ja tuotanto, langan jalostus, kankaan valmistus ja vaatteen ompelu tapahtuvat usein eri paikoissa. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n näkemyksen mukaan laaja-alaisesti velvoittava kansainvälinen sääntely helpottaisi asianmukaisen huolellisuuden vaatimusten ulottamista myös globaaleihin alihankintaketjuihin. Erityisesti kansainvälisen etäkaupan sisällyttäminen mahdollisten säädösten piiriin on olennaista globaalisti erittäin kilpaillun tekstiili- ja muotialan näkökulmasta.

Työ- ja elinkeinoministeriön 30.6.2020 julkaisema selvitys sisältyy pääministeri Marinin hallitusohjelmaan ja toimintasuunnitelmaan. Ministeriö järjesti selvityksen sisällöstä kaikille avoimen lausuntokierroksen, joka oli avoinna syyskuun loppuun asti. Jatkovalmistelusta päätetään erikseen.

Selvitys on kokonaisuudessaan ladattavissa ja luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta: Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista

Ajankohtaista aiheesta

Lakkotoimien pitkät varjot: Peruuntuneita investointeja ja menetettyjä asiakkuuksia

STJM:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yrityksille myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2024–2030

Uutishuone