Tieto esineiden sisältämistä haitallisista aineista SCIP-tietokantaan tammikuusta alkaen

Tekstiilituotteissa haitallisia aineita voi olla esimerkiksi väriaineissa, palonestoaineissa tai lian- ja vedenhylkivyyskäsittelyissä.

(päivitetty 16.12.2020 Ympäristöministeriön suosituksen mukaisesti)

Uuteen SCIP-tietokantaan toimitetaan 2021 alkaen tieto tuotteista, jotka saatetaan EU:n markkinoille ja joissa on erityistä huolta aiheuttavia aineita. Ilmoitus tehdään Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) kandidaattilistalla olevista SVHC-aineista, joita on tuotteessa yli 0,1 painoprosentin pitoisuutena.

SCIP
Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

Euroopan kemikaaliviraston SCIP-sivustolta löytyy tarkat tiedot ja ohjeet esineiden toimittajille. Tietokanta on jo valmis ja yritysten suositellaan toimittavan tietoja rekisteriin 5.1.2021 alkaen.

Suomessa jätedirektiivin 9(i) artiklan mukainen SCIP-ilmoitusvelvollisuus on määrä toteuttaa kemikaalilailla osana jätelainsäädännön uudistusta. Jätesäädöspakettia koskeva hallituksen esitys on viivästynyt ja kemikaalilain muutoksen arvioidaan tulevan voimaan kesällä 2021.

Kemikaalilain muutoksen myötä ilmoitusvelvollisia ovat esineiden tuottajat, kokoajat, maahantuojat tai jakelijat, mutta velvollisuus ei tule koskemaan jälleenmyyjiä ja muita toimitusketjun toimijoita, jotka toimittavat esineitä suoraan kuluttajille.

Kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita koskevat samat vaatimukset kuin neitseellisestä materiaalista valmistettuja tuotteita. Kierrätetyt materiaalit voivat olla koostumukseltaan vaihtelevia, ja niiden käytössä voi olla myös riski haitallisten kemikaalien palaamisesta kiertoon. Tuotteiden valmistajien tulee tuntea tuotteessa käytetyt materiaalit ja arvioida materiaalin turvallisuus esimerkiksi uudessa käyttötarkoituksessa.

Mikä on SCIP-tietokanta?

SCIP on jätedirektiivin nojalla perustettu tietokanta, johon kerätään tietoa esineissä ja moniosaisissa tuotteissa olevista, erityistä huolta aiheuttavista aineista. Tällä varmistetaan, että tieto erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC) sisältävistä esineistä on saatavilla tuotteiden ja materiaalien koko elinkaaren ajan, myös jätevaiheessa ja kierrätyksessä.

Tietokannan tiedot ovat julkisia ja siten erityisesti jätealan yritysten ja kuluttajien saatavilla. Tietokannan lisäksi nämä tiedot on jo nyt annettava esineen vastaanottajalle. SCIP-tietokanta on Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämä. Sen avulla pyritään edistämään SVHC-aineiden korvaamista ja turvallisempien vaihtoehtojen kehittämistä.

Tutustu SCIP-infograafiin ECHAn sivuilla

Mitä ovat SVHC-aineet?

Substances of Very High Concern eli SVHC-aineet ovat erityistä huolta aiheuttavia aineita. SVHC-aineiden on todettu olevan muun muassa syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia, hormonitoimintaa häiritseviä tai hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä. Euroopan kemikaalivirasto ECHA ylläpitää SVHC-aineista tehtyä kandidaattilistaa, joka päivittyy kaksi kertaa vuodessa.

Myös tekstiilituotteiden valmistuksessa saatetaan käyttää SVHC-aineita. Haitallisia aineita voi olla esimerkiksi väriaineissa, palonestoaineissa tai lian- ja vedenhylkivyyskäsittelyissä. Jokaisen toimijan vastuulla on selvittää tuotteidensa sisältämät kemikaalit ja tunnistaa roolinsa ja velvoitteensa SVHC-aineisiin liittyen.

Suomen Tekstiili & Muoti ry neuvoo jäsenyrityksiään kemikaaleihin liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää:

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) SCIP-sivusto

SCIP-tietokanta, mitä sinun on tiedettävä?

Tukes: Ympäristöministeriön suositus yrityksille tietojen toimittamisesta SCIP-tietokantaan

Tukes: Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC)

Tukes: Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet) kiertotalouden tekstiilivirroissa

Katri Pylkkänen

Asiantuntija, tuotteet, materiaalit, vastuullisuus

+358 41 535 4379
katri.pylkkanen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

EU:n uusi yleinen tuoteturvallisuusasetus kumoaa tuoteturvallisuusdirektiivin – uusia velvoitteita valmistajille ja verkkomarkkinapaikoille

Ekologiset tekstiilikuidut Suomesta: Missä mennään ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Uutishuone