Työelämän poikkeuslait jatkuvat vuoden loppuun

Lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä sekä lomautettujen ja yrittäjien oikeutta työttömyysetuuteen koskevia poikkeuslakeja jatketaan vuoden loppuun.

Hallitus on antanut eduskunnalle esitykset muutoksista työsopimuslakiin, yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin sekä työttömyysturvalakiin liittyen. Taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotus työlainsäädännön ja työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkamisesta.

Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika

Työsopimuslakiin ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtiin 1.4.2020 alkaen muutoksia, joita hallitus esittää jatkettavaksi vuoden 2020 loppuun asti.

Väliaikaisten muutosten myötä lomautusilmoitusaika sekä lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto ovat lyhentyneet. Lisäksi määräaikaisen työntekijän lomauttaminen ja työsopimuksen purkaminen koeajalla taloudellisella ja tuotannollisella perusteella on tullut mahdolliseksi. Toisaalta aikaa, jona työnantajan on otettava taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanottu työntekijä takaisin töihin, on väliaikaisesti pidennetty 9 kuukauteen.

Työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset työntekijöiden toimeentulon vahvistamiseksi

Hallitus esittää, että työttömyysturvalakiin, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin ja työttömyyskassalakiin tehtyjen väliaikaisten muutosten voimassaoloa jatkettaisiin myös vuoden loppuun saakka.

Esityksessä ehdotetaan:

  • Työttömyysturvan alkamista edeltävää viiden päivän omavastuuaikaa ei edelleenkään asetettaisi heinäkuun alusta lukien. Tämä koskisi ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Tuen näiltä päiviltä rahoittaisi valtio.
  • Palkansaajan tavanomaista lyhyempi työssäoloehto oikeuttaisi edelleen työttömyyspäivärahaan heinäkuun alun jälkeenkin. Työssäoloehto on edellytys työttömyyspäivärahan saannille. Palkansaajien työssäoloehto olisi edelleen 13 kalenteriviikkoa kun se ilman väliaikaisen lain jatkamista palautuisi 26 kalenteriviikkoon. Yrittäjän ei-omistavilla perheenjäsenillä työssäoloehto olisi 26 kalenteriviikkoa, kun se muutoin palautuisi 52 kalenteriviikkoon.
  • Työttömyyspäivärahan enimmäisajan kuluminen keskeytettäisiin väliaikaisesti.

Työttömyyspäivärahan enimmäisajan kulumisen keskeyttämistä koskeva esitys laajentaisi sitä henkilöjoukkoa, jolla työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Kesäkuun loppuun saakka tämä poikkeus koskee vain lomautettuja.

Esityksen mukaan ajalta 1.7.2020 – 31.12.2020 maksettu työttömyyspäiväraha ei lainkaan kuluttaisi työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Ehdotetun muutoksen myötä enimmäismaksuaika ei kuluisi esimerkiksi määräaikaisesta työstä työttömäksi jääneillä taikka osittain työllistyvillä.

Säännöksen soveltaminen olisi riippumaton siitä, milloin työttömyyspäivärahan saaminen on alkanut ja siitä, mikä on työttömyyspäivärahan maksamisen peruste. Esityksellä laajennettaisiinkin turvaa voimassa oleviin väliaikaisiin poikkeuksiin nähden, jos työttömyys pitkittyisi.

Lakien ehdotetaan tulevan voimaan 1.7.2020 ja ne olisivat voimassa 31.12.2020 saakka. Esityksellä turvataan voimassa olevien väliaikaisten poikkeusten katkoton soveltaminen.

Tuija Vehviläinen

Työmarkkinapäällikkö, TES- ja työlainsäädäntöasiat

+358 40 751 9543
tuija.vehvilainen@stjm.fi

Varpu Laankoski

Lakimies, TES- ja työlainsäädäntöasiat, lakiasiat (esim. IPR- ja sopimusasiat)

+358 44 531 4624
varpu.laankoski@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöille neuvottelutulos

Tekstiili- ja muotialan työntekijöille neuvottelutulos

Uutishuone