Yrityskysely: Tekstiili- ja vaatetusalan yrityksillä investointihalukkuutta kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tuoreessa yrityskyselyssä selvitettiin tämänhetkistä tilannetta sekä tulevaisuuden näkymiä liiton jäsenyrityksissä. Kysely toteutettiin huhtikuussa 2022. Samaan aikaan Tilastokeskus julkaisi uudet teollisuuden liikevaihtoindeksit, joista käy ilmi, että sekä tekstiili- että vaatetusalan vientiliikevaihto on kasvanut tasaisesti koko vuoden 2021. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä viennin kasvu on yhä jatkunut.

Kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin halutaan panostaa tulevaisuudessa, ja 52 prosenttia alan yrityksistä kertookin investoivansa seuraavan 3–5 vuoden aikana vientiin. Muita tärkeitä investointikohteita ovat tutkimus ja tuotekehitys, joihin aikoo investoida 52 prosenttia Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tuoreeseen yrityskyselyyn vastanneista jäsenyrityksistä.

Vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna yritysten tilanne on parantunut: lomautuksia ja irtisanomisia on enää vain 6 prosentilla, kun viime vuonna samaan aikaan niitä oli 24 prosentilla. Suurimmalla osalla yrityksistä on tällä hetkellä kaikki työntekijät töissä, 34 prosenttia yrityksistä kertoo työvoiman tarpeesta. Alalle tarvitaan lisää työntekijöitä ja tuotantoa halutaan kehittää. 59 prosenttia vastaajista aikookin tulevaisuudessa investoida tuotantoon ja uusien työntekijöiden rekrytointiin.

Avoimissa vastauksissa nousi esiin huoli suomalaisen materiaalituotannon (neulomo, kutomo, värjäämö) vähyydestä. Kyselyssä selvitettiin myös Ukrainan sodan vaikutuksia mm. yritysten henkilöstön jaksamiseen ja rekrytointiaikeisiin. Sodan tuoma yleinen epävarmuus ja kustannusten nousu huolestuttavat vastaajia. 46 prosenttia vastaajista koki, että sota Ukrainassa on heikentänyt henkilöstön työssä jaksamista ja sama määrä vastaajista oli sitä mieltä, että sodasta ei ole koitunut haittaavaa vaikutusta työssä jaksamiselle. Neljä prosenttia yrityksistä on jo palkannut ukrainalaisia yritykseensä ja neljännes harkitsee palkkaavansa.

Tekstiili- ja vaatetusalan liikevaihdon vuosimuutos

Tekstiilialan liikevaihto on kasvanut koko koronapandemian ajan. Vientiliikevaihto ohitti kotimaan liikevaihdon 2021 kesällä ja on jatkanut tasaista kasvuaan senkin jälkeen.

Lähde: Tilastokeskus / teollisuuden liikevaihtokuvaaja, trendisarja

 

Vaatetusalan liikevaihdon kehitys on kahden viimeisen vuoden ajan ollut hyvin tasaista 2020–2021 vuodenvaihteen pientä notkahdusta lukuun ottamatta. Siitä lähtien liikevaihto on ollut pienessä tasaisessa kasvussa. Kokonaisliikevaihto on kasvanut ohi pandemiaa edeltävän ajan vientiliikevaihdon kasvun myötä.

Lähde: Tilastokeskus / teollisuuden liikevaihtokuvaaja, trendisarja

13. – 22.4.2022 toteutettuun kyselyyn vastasi 56 Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritystä eli 26 prosenttia liiton jäsenistä. Kyselyn vastaajajoukko edustaa kattavasti tekstiili- ja muotialan eri toimintoja: kuluttajatuotteita valmistavia vaate- ja sisustusyrityksiä, työ- ja suojavaateyrityksiä sekä alan materiaalivalmistajia ja teollisia tuottajia. Vastaajayritykset työllistävät Suomessa noin 1516 henkilöä ja tekevät yli 413 miljoonaa euroa liikevaihtoa vuodessa.

Yrityskyselyn tulokset

Sanna Vassinen

Asiantuntija, VISU-hanke

+358 50 538 2032
sanna.vassinen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Tuore raportti: Digitaalisen ja fyysisen kokemuksen integrointi elinehto muotialan yrityksille

Esiselvitys: Tuottajavastuumallien tavoitteiden toteutuminen edellyttää todellisen kiertotalousmarkkinan syntymistä

Uutishuone