Hyötytietoa jäsenille: Uudistuksia kuluttajansuojalakiin

Kuluttajansuojalaki uudistui vuodenvaihteessa. Nyt tehdyillä muutoksilla pantiin täytäntöön EU:n uudet tavarankauppa- ja digisopimusdirektiivit. Tavarakaupan osalta keskeisiä muutoksia ovat sääntelyuudistukset tavaran ominaisuuksia, virhettä ja virheen seuraamuksia koskeviin sääntöihin.

Uudessa laissa tavaran virheolettamaa on pidennetty kuudesta kuukaudesta vuoteen. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa virheen oletetaan olleen tuotteessa jo luovutushetkellä, jos virhe ilmenee vuoden kuluessa luovutuksesta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen. Tekstiili- ja muotialan tuotteet kuten vaatteet kuuluvat virheolettaman piiriin, mutta esimerkiksi sukkahousuihin virheolettamaa ei lähtökohtaisesti sovelleta, koska tuotteen normaali kestoikä on tätä lyhyempi. 

Virhevastuulla ei ole jatkossakaan takarajaa, vaan se määräytyy tavaran oletetun käyttöiän perusteella ja rajautuu viime kädessä yleisen vanhentumisajan perusteella.  

Jatkossa laissa säädetään entistä tarkemmin virheettömän tavaran ominaisuuksista. Tavaran tulee vastata sovittua ja täyttää sille asetetut yleiset vaatimukset. Yleisistä vaatimuksista voitaisiin kuitenkin poiketa, jos ostajalle on nimenomaisesti annettu tieto poikkeamasta ja ostaja on sen erikseen ja nimenomaisesti hyväksynyt.

Kuten aikaisemminkin virheet tulee ensisijaisesti oikaista ja toissijaisesti voidaan sopia hinnanalennuksesta tai kaupan purkamisesta. Jatkossa kuluttajalla on kuitenkin lähtökohtaisesti oikeus valita, korjataanko vai vaihdetaanko virheellinen tavara. Valinnanvapaus ei kuitenkaan ole ehdoton, sillä jos tavarassa on esimerkiksi vähäinen ja helposti korjattava virhe, saa myyjä yleensä vaihtamisen sijasta korjata tavaran. Velvollisuutta korjata virhettä juuri ostajan vaatimalla tavalla tai lainkaan ei myöskään ole, jos siihen on este, jota myyjä ei voi voittaa, tai jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia. Lisäksi on huomioitava virheen merkitys kaupan kohteelle, virheettömän tavaran arvo sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta ostajalle merkittävää haittaa. 

Digitaaliset palvelut ja sisällöt kuluttajansuojalain piiriin

Jatkossa laki määrittelee myös entistä tarkemmin, milloin kuluttajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta tai purkaa kauppa. Uusilla säännöksillä on pyritty ehkäisemään korjauskierteitä ja siksi kaupan purkua tai hinnanalennusta voi pääsääntöisesti vaatia jo yhden tuloksettoman korjaus- tai vaihtoyrityksen jälkeen. 

Takuuta koskevaa sääntelyä on niin ikään muutettu uudessa laissa niin, että takuu on aina annettava kirjallisesti tai sähköisesti siten, että ostaja voi tallentaa ja toisintaa sen muuttumattomana.   

Tavarakaupan lisäksi digitaaliset palvelut ja sisällöt on tuotu laajasti uuden lain piiriin ja lakia sovelletaan mm. ohjelmistoja, videotiedostoja, digitaalisia pelejä ja pilvipalveluja koskeviin sopimuksiin. Tekstiili- ja muotialan yritysten näkökulmasta olennaista on kuitenkin se, että mikäli kyse on digitaalisia elementtejä sisältävästä tavaran kaupasta, sopimukseen sovelletaan lähtökohtaisesti tavarankauppaa koskevia säännöksiä. 

Lue lisää: KKV:n tiedote 13.1.2022

 

Varpu Laankoski

Lakimies, TES- ja työlainsäädäntöasiat, lakiasiat (esim. IPR- ja sopimusasiat) (Perhevapaalla)

+358 44 531 4624
varpu.laankoski@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Suomen Tekstiili & Muoti ry palkittiin IPR-gaalassa

Työtuomioistuin vahvisti yksimielisellä lausunnollaan tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimuksen soveltuvuuden myymälähenkilökunnan työsuhteisiin

Uutishuone