Hyötytietoa jäsenyrityksille: Kuluttajansuojalaki uudistuu jälleen

Kuluttajansuojalakiin tulee vuoden vaihteessa muutoksia, joista keskeisimmät koskevat hinnanalennusilmoittelua, kuluttaja-arvosteluja ja sopimatonta markkinointia.

Kuluttajansuojalakiin on jälleen luvassa muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.1.2023. Keskeisiä uudistuksia ovat:

Muutokset hinnanalennusilmoitteluun

Jatkossa tekstiili- ja muotialan yrityksen, joka markkinoi tuotteitaan alennuksella tai alennettuun hintaan, on ilmoitettava markkinoinnissaan myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Jos yhtäjaksoisessa enintään 60 päivää kestäneessä markkinointikampanjassa hinnanalennus suurenee asteittain, alimpana hintana voidaan ilmoittaa alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Tavaroiden hinnan asteittainen alentaminen on tavanomaista esimerkiksi kausittaisissa alennusmyynneissä.

Hinnanalennusilmoittelua koskevaa uutta sääntelyä on sovellettava sekä tilanteissa, joissa tavaran hinta tai hinnanalennus ilmoitetaan euromääräisenä, että esimerkiksi tilanteissa, joissa tavaraa koskeva hinnanalennus ilmoitetaan prosentuaalisesti, sanallisesti tai numeraalisesti.
Velvollisuus ilmoittaa alin hinta koskee paitsi tilanteita, joissa markkinoinnissa on yksilöity jokin tavara ja ilmoitettu sitä koskevasta hinnanalennuksesta, myös tilanteita, joissa tavaraa ei ole yksilöity, vaan alennus koskee tarkemmin yksilöimätöntä tavarajoukkoa. Jälkimmäisestä tilanteesta voi olla esimerkiksi kyse, kun elinkeinonharjoittaja ilmoittaa markkinoinnissaan, että ”kaikki kodintekstiilit –50 %” tai ”kaikki housut –20 %”. Tällaisessa tilanteessa riittävää on, että alin hinta, jolla tavaraa on myyty edeltävien 30 päivän aikana, käy selkeästi ilmi tavarasta tai sen päällyksestä taikka tavaran välittömään läheisyyteen tai yhteyteen sijoitetusta erillisestä merkinnästä tai hintataulukosta. Alinta hintaa ei siis tällöin tarvitse ilmoittaa esimerkiksi sanomalehdessä tai muussa mediassa olevassa mainoksessa, jossa tällaisesta alennusmyynnistä ilmoitetaan.

Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske kohdennettuja kanta-asiakasalennuksia tai tilanteita, joissa kuluttaja on esimerkiksi saanut yksittäisen alennuskoodin, jolla hän voi saada alennusta jostakin tietystä tuotteesta, tuoteryhmästä tai koko valikoimasta. Tällaisten alennusten tulee olla kohdennettuja ja rajattuja tietylle kuluttajalle tai kuluttajaryhmälle. Jos alennuskoodi on sen sijaan esimerkiksi yleisesti saatavilla verkkokaupan etusivulla tai kivijalkaliikkeessä, säännökset tulevat sovellettavaksi.

Ilmoittamisvelvollisuuden ulkopuolelle on rajattu niin ikään palvelut ja nopeasti pilaantuvat elintarvikkeet.

Kuluttaja-arvostelut

Jos yritys julkaisee itse kuluttaja-arvosteluja, sen on jatkossa varmistettava, että julkaistut arvostelut ovat peräisin sellaisilta kuluttajilta, jotka ovat todellisuudessa käyttäneet tuotetta tai ostaneet tuotteen. Yrityksen tulee antaa kuluttajille tieto siitä, onko se varmistanut julkaistujen arvostelujen olevan peräisin kuluttajilta, jotka ovat tosiasiallisesti käyttäneet tuotetta tai ostaneet sen ja siitä, miten tämä on varmistettu. Varmistaminen voidaan tehdä esimerkiksi siten, että tuotearvostelun kirjoittaminen mahdollistetaan vain niille kuluttajille, jotka ovat kulutushyödykkeen ostaneet lähettämällä heille sähköpostitse linkki arvostelulomakkeeseen.

Sopimattomasta markkinoinnista ja menettelystä aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen

Kuluttajalla voi uuden sääntelyn myötä olla oikeus saada korvaus vahingosta, joka aiheutuu sopimattomasta menettelystä tai markkinoinnista. Tällainen vahinko voi koostua esimerkiksi kuluttajalle aiheutuneista matkakuluista.

Lisäksi kuluttajalla voi olla oikeus kohtuulliseen hinnanalennukseen, jos yritys on menetellyt sopimattomasti käyttämällä esimerkiksi aggressiivisia tai harhaanjohtavia menettelytapoja, jotka ovat voineet vaikuttaa kuluttajan tekemään ostopäätökseen. Hinnanalennus määritellään tapauskohtaisesti ja sen suuruuteen vaikuttaa esimerkiksi se, miten moitittavasti elinkeinonharjoittaja on menetellyt.

Muuta

Edellä mainittujen uudistusten lisäksi muun muassa kuluttajan peruuttamisoikeus kotimyynnissä laajenee siten, että jatkossa kotimyynnin peruuttamisoikeus koskee myös mittatilaustavaroita, jos sopimus on tehty elinkeinonharjoittajan ilman kuluttajan pyyntöä tekemän kotikäynnin yhteydessä. Myös markkinapaikan tarjoajien tiedonantovelvollisuuksia laajennetaan ja puhelinmyynnin osalta otetaan käyttöön kirjallinen vahvistusmenettely.

Puhelinmyyntiä harjoittavan yrityksen on jatkossa toimitettava puhelun yhteydessä tekemänsä tarjous kuluttajalle pysyvällä tavalla kuten esimerkiksi sähköpostin liitetiedostona. Jos kuluttaja ei puhelinkeskustelun jälkeen pysyvällä tavalla hyväksy elinkeinonharjoittajan toimittamaa tarjousta, sopimus ei sido kuluttajaa. Yrityksen on lisäksi tarjouksen toimittamisen yhteydessä ilmoitettava kuluttajalle siitä, että jos hän ei hyväksy kyseistä tarjousta pysyvällä tavalla, sopimus ei sido kuluttajaa eikä hänellä ole velvollisuutta maksaa hyödykettä eikä palauttaa tai säilyttää sitä. Vahvistusmenettelyn käytön laiminlyönnistä voidaan määrätä yritykselle seuraamusmaksu.

Varpu Laankoski

Lakimies, TES- ja työlainsäädäntöasiat, lakiasiat (esim. IPR- ja sopimusasiat) (Perhevapaalla)

+358 44 531 4624
varpu.laankoski@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Työtuomioistuin vahvisti yksimielisellä lausunnollaan tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimuksen soveltuvuuden myymälähenkilökunnan työsuhteisiin

Hyötytietoa jäsenyrityksille: Saksan pakkauslaki velvoittaa myös verkkokauppatoimijoita

Uutishuone