Vastuullisuustyössä menestyminen vaatii ennakointia – ota asiantuntijan vinkit käyttöön

Millaista toimintaa tekstiili- ja muotialan yrityksiltä odotetaan ihmisoikeuksiin ja ympäristövastuuseen liittyen nyt ja tulevaisuudessa? Näistä aiheista keskusteltiin Pariisissa OECD:n vaateteollisuusfoorumissa.

Liiton vastuullisuusasiantuntija poimi OECD:n foorumin sisällöstä kolme ajankohtaista teemaa, joihin vastuullisuustyössä kannattaa kiinnittää huomiota.

1. Vastuullisuus vaatii huolellista ennakointia

Huolellisuusperiaate (due diligence)
Jatkuva prosessi, jonka avulla yritys tunnistaa ja ennaltaehkäisee toimintansa haitallisia ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia sekä määrittelee, miten mahdollisiin epäkohtiin puututaan.

Vastuullisuuteen ei ole olemassa yhtä oikeaa lähestymistapaa.

YK on julkaissut vuonna 2011 yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, joissa määritellään, että jokaisella yrityksellä on koosta ja toimintamaasta riippumatta vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia (ns. huolellisuusperiaate). Periaatteiden pääpaino on negatiivisten vaikutusten ennaltaehkäisemisessä.

Käytännössä tällä tarkoitetaan, että yritysten tulisi selvittää oman toimintansa potentiaaliset ihmisoikeus- ja ympäristövaikutukset ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla ehkäistään kielteisiä vaikutuksia. Pelkkä auditointi ja puutteisiin tarttuminen jälkikäteen eivät riitä. Yritysten on tärkeää hahmottaa omien tuotteidensa valmistusketjut, ja kysyä itseltään: mitä voisi tapahtua?

2. Jäljitettävyys ja läpinäkyvyys ovat avain luottamuksen rakentamiseen

Tekstiili- ja muotialan valmistusketjut ovat tunnetusti pitkiä ja moniulotteisia. Omien tuotteiden valmistusketju täytyy tuntea, jotta yritys voi tunnistaa toimitusketjuunsa liittyvät riskit ja puuttua niihin.

Myös kuluttajien ja sidosryhmien odotukset yritysten valmistusketjun läpinäkyvyyttä kohtaan kasvavat jatkuvasti. Kuluttajat odottavat yritysten viestivän läpinäkyvästi valmistusketjustaan ja yhteistyökumppaneistaan.

3. Huolellisuusperiaatteesta on tulossa normi

Yrityksiä koskevan vastuullisuuslainsäädännön tarpeesta keskustellaan niin Suomessa kuin EU-tasollakin. EU:ssa on säädetty huolellisuusvelvoite tiettyjen mineraalien ja metallien maahantuojille. Ranskassa puolestaan on säädetty sitovia huolellisuusvelvollisuuksiasuurille yrityksille.

Suomessa työ- ja elinkeinoministeriöllä on parhaillaan käynnissä oikeudellinen selvitystyö kansallisesta yritysvastuulainsäädännöstä.

Vastuullisuuteen liittyvä sääntely lisääntyy tulevaisuudessa varmasti. Keskustelu on tällä hetkellä painottunut enemmän siihen, että pitäisikö sen kohdistua kaikkiin vai ainoastaan suuriin tai tietyn toimialan yrityksiin.

Suomen Tekstiili & Muoti ry katsoo, että esimerkiksi yhtenäinen EU-tason lainsäädäntö tarjoaisi leveämmät hartiat ihmisoikeuksien edistämiseen globaalisti pirstaloituneissa toimitusketjuissa.

Yksittäinen yritys voi valmistautua mahdollisiin muutoksiin aloittamalla oman toiminnan ja siihen liittyvien vaikutusten arvioinnin jo tänään. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyrityksiä vastuullisuustyössä auttaa Satumaija Mäki.

Lue lisää aiheesta:

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector

TEM selvittää yritysvastuulakia – Tekstiili- ja muotiala haluaa edistää yritysvastuuta

Ajankohtaista aiheesta

Esittelyssä ASK – The Nordic Way -podcast. Suomesta mukana Halti & Reima

Vastuullinen vaatekulutus osaksi koulujen kestävyyskasvatusta?

Uutishuone