5 kysymystä alan korkeakouluille: Lapin yliopisto

Lapin yliopiston tekstiili- ja sisustusmuotoilun sekä vaatetussuunnittelun suuntautumisvaihtoehdot yhdistyvät syksystä 2021 alkaen uudeksi Muodin, tekstiilitaiteen ja materiaalitutkimuksen koulutusohjelmaksi (MUTE). Taiteiden tiedekunnan uudesta koulutusohjelmasta ja Lapin yliopiston vahvuuksista meille kertoivat tekstiilialan professori Heidi Pietarinen sekä muodin ja vaatetuksen professori Ana Nuutinen.

Missä MUTE-koulutusohjelmanne on hyvä?

Muodin, tekstiilitaiteen ja materiaalitutkimuksen pääaineessa painotetaan kestävää ja eettistä muotia ja tekstiilitaidetta, tutkitaan uusien materiaalien ja innovatiivisten tekstiilien käyttötapoja sekä pohjoisen muotoilun ulottuvuuksia muoti- ja tekstiiliteollisuudessa.

Koulutuksen uudistumisella vastataan työelämän murroksesta, digitalisaatiosta ja teknologian kehittymisestä juontuviin haasteisiin. Muutos vähentää joidenkin taitojen kysyntää, vahvistaa toisia ja luo kysyntää kolmansille osaamisalueille. Esimerkiksi taidelähtöinen ajattelu avaa uusia lähestymistapoja yhteiskunnan eri alueille. Uusien avausten rinnalla tarvitaan myös ns. perinteisiä alan osaajia, esimerkiksi kaavoitusosaajia tai valmistusteknisiin ja tuotannollisiin asioihin perehtyneitä asiantuntijoita, joita kaivataan kasvussa olevaan pienteolliseen vaatetuotantoon kotimaassa.

Olemme osa tiede- ja taideyliopistoa pohjoisessa, jossa pitkät etäisyydet, harva asutus ja vaihtuvat olosuhteet tekevät toimintaympäristöstä erityisen. Todellisen luonnonympäristön rinnalla suunnittelijan käytössä ovat entistä laajemmin virtuaaliset ympäristöt.

Tekstiili- ja vaatetusalan digitalisoituminen muuttaa suunnittelun ammattikäytäntöjä. Digitaalisuus on ollut pitkään luonteva osa suunnittelukoulutustamme, jonka peruskomponentteja ovat luova ja taiteellinen osaaminen sekä suunnitteluteknologinen perehtyneisyys.

Millaisiin tehtäviin opiskelijoitanne on työllistynyt?

Meiltä valmistuvat voivat työskennellä itsenäisinä suunnittelijoina, taiteilijoina ja yrittäjinä, erilaisissa suunnittelu- ja tuotekehitysprojekteissa, muotoilun ja taiteen koulutus-, tiedotus- ja johtotehtävissä, kaupan alan asiantuntijatehtävissä sekä tutkimustehtävissä. Yrityspuolella on työllistytty mm. R-Collectionille, Hugo Bossille, MAMMUT Sports Groupiin, Gerry Weberille, Eurokankaalle, Reimalle, Pentikille ja Vepsäläiselle.

Valmistuneiden työtitteleitä ovat olleet mm. tuotesuunnittelija, sisustussuunnittelija, yritysmyyjä, kuosisuunnittelija, puvustaja, projektikoordinaattori, toimittaja, käsityönopettaja, professori, toiminnanjohtaja ja yrittäjä.

Mitä alan osaajilta vaaditaan tulevaisuudessa?

Luova uteliaisuus on tärkeää, koska tulevaisuudessa asiantuntijuus koostuu monitieteisestä ja poikkitaiteellisesta työskentelyryhmistä. Esimerkkinä tästä on Luonnonvarakeskuksen, Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa meneillään oleva yhteinen Future Bio Arctic Design -hanke, jossa etsitään arktisille raaka-aineille uusia käyttötarkoituksia. Tiedettä ja taidetta yhdistävässä monialaisessa työryhmässä työskentelevät rinnakkain tekstiili- ja vaatetusalan taiteilijat ja tutkijat, agrologit, kemistit ja materiaalitekniikan insinöörit. Tavoitteena on löytää pohjoisesta luonnosta kasveja, joista saatavat yhdisteet voisivat korvata nykyisin tekstiilien homeenesto-, hyönteiskarkote- ja UV-suojauskäsittelyissä käytetyt haitalliset ja vaaralliset kemikaalit.

Luovalta osaajalta odotetaan motivaatiota, sitkeyttä, joustavuutta, kokeiluintoa ja oppimisen halua. Tärkeää on lisäksi kyky työskennellä puutteellisen tiedon pohjalta, vallitsevien oletusten kyseenalaistaminen, yhteistyö ja kommunikaatio eritaustaisten ihmisten kanssa sekä verkostoituminen. Kommunikointitaidot ovat tärkeä tekijä luotaessa uutta ja jaettaessa asiantuntijuutta, julkistettaessa ideoita, suunnitelmia ja tuotteita.

Käytännön osaamisvaatimuksia ovat monipuolinen konkreettisten tuotteiden ja käyttökohteiden ymmärtäminen, muoto- ja materiaalitaju, esimerkiksi vaatteiden muotojen ja rakenteiden sekä yksityiskohtien hallinta, unohtamatta laajaa elinkaariajattelua. Näiden lisäksi digitaaliseen osaamiseen perehtyminen laajentaa merkittävästi ns. perinteiseen käsin piirtämällä tai materiaaleja työstämällä tapahtuvaa työtapaa.

Tarve yhdistää huipputeknologiaa, digitaalisuutta mielikuvitukseen ja käden taitoihin kasvaa. Pelaamisella ja peliosaamisella on jo nyt tärkeä rooli digitaalisen muodin maailmassa. Kiinnostavaa on nähdä, mitä pelisuunnittelu, digitaalisuus ja sensoriteknologia mahdollistaa tulevaisuudessa MUTE-koulutusohjelmassa.

Millaista yhteistyötä toivoisitte alan yrityksiltä?

Haluamme jatkaa tiivistä yhteistyöstä yritysten kanssa ja kehittää konkreettisia uusia palveluita, tuotteita ja myyntikanavia sekä vaikuttaa myönteisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kiertotalouden tehostuminen ei onnistu vain yritysten sisäisiä prosesseja kehittämällä, vaan siihen tarvitaan monialaisia yhteistyö- ja asiantuntijaryhmiä.

Lapissa erityisyys piilee yrityksissä, joiden toiminta on sukupolvelta toiselle periytyvää, yrittäjillä on hallussa koko palvelu- ja/tai tuotesuunnitteluprosessi materiaali- ja valmistusprosessien erityispiirteineen. Yhteistöissä pääsemme näkemään ja kokemaan läheltä, mitä yrittäjät todella ajattelevat, tuntevat, näkevät, kuulevat, sanovat ja tekevät.

Haluamme kehittää kannusteita kiertotalouteen, koska haluamme kestäviä, ekologisia tuotteita, pilottitutkimuksia kestävän liiketoiminnan ja uusien palvelujen digitalisoimiseksi. Olemme sitoutuneet vihreään ajatteluun ja edistämme ja rakennamme eettisesti sekä ekologisesti kestäviä käytäntöjä pk-yritysten ja matkailun keskeisten sidosryhmien kanssa.

Kertokaa jotain erityistä Lapin yliopistoon ja koulutusohjelmistanne liittyen.

Erityispiirteisiimme kuuluvat arktisen muotoilun laboratoriot. Ne tarjoavat välineitä sekä kehittely- ja testausympäristöjä prototyyppien testaamiseen. Laboratoriotarjontaa voidaan hyödyntää yrityksen kehittämiseen tai yliopisto-opiskelijoiden opintoihin.

MUTElabissa on mahdollista kokeilla, kehittää ja tutkia erilaisia muotiin, vaatetukseen ja pukeutumiseen (esim. muoto- ja rakennesuunnittelu), tekstiilisuunnitteluun (esim. painokankaat ja jacquard-kudonta) sekä materiaalitutkimukseen (esim. materiaalit vaatetuksessa ja tekstiilitaiteessa) liittyviä ideoita. Uusi BioARTech-laboratorio tukee biotaiteen, muodin, tekstiilitaiteen, luovan tutkimuksen, biotekniikan ja tieteen välistä tutkimustyötä. Laboratorion keskeisenä tavoitteena on biomimiikan eli luonnossa esiintyvien prosessien, materiaalien ja rakenteiden imitoiminen kestävän kehityksen mukaisesti.

Tutustu Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan Muodin, tekstiilitaiteen ja materiaalitutkimuksen koulutusohjelmaan.

Tutustu myös alan koulutukseen ja ammatteihin sivuillamme www.tekstiilialalle.fi.

5 kysymystä korkeakouluille –juttusarjassa esitellään alan koulutusta tarjoavia korkeakouluja. Tutustu myös Metropolian, HAMKin, LAB:n, Savonian ja TAMKin esittelyihin!

Ajankohtaista aiheesta

Vaikuta tekstiili- ja muotialan osaamiseen ja vetovoimaan – haku uuteen vaikuttajaryhmään on nyt käynnissä!

Opiskelemaan tekstiili- ja muotialaa? Kevään yhteishaku on käynnissä!

Uutishuone